Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/vhosts/talsu.kg/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5663

Боруева Сагын Шаршеновна

 

Telephones

Контактные телефоны     0771 469256,   0707 469256

 

Address

Адрес                       г. Талас  ул. Киргизская № 304

 

Date of birth       

Дата рождения                20-октября   1989 года

 

Nationality         

Национальность             кыргызка

 

Marital status     

Семейное положение     замужем

 

Education     

Образование          2012  высшее, Таласский государственный университет (ТалГУ) по специальности “Математика”

2016    магистратура, Кыргызский государственный университет

им. И.  Арабаева по специальности “Математика”

 

Employment

Трудовая деятельность    

 С 01.09.2012 – 25.05.2014 – учитель математики СШ №8 города Талас

С 01.09.2012 по настоящее время – преподаватель на кафедре “Математики” ТалГУ

 

Language knowledge   

Знание языков              кыргызский,  русский, английский со словарем.

 

Computer knowledge    

Знание компьютера      Microsoft Office – Word, Excel, Access, PowerPoint; Mathcad, Turbo Pascal, Delphi и Internet.

 

Interests

Интересы                  Чтение книг и  кулинария

 

Научные труды: 10 научных статей, 1 учебное пособие

 

Personal

Личные качества    Пунктуальность, грамотность, коммуникабельность, аккуратность, тактичность, умение работать в команде.

Email: sagyn89_89@mail.ru

 

Список научных трудов Боруева Сагын Шаршеновна

П/№ Эмгектердин аталышы

Наименование трудов

Иштин мунөзү

Характер работы

Басманын аты, журналдын (номуру, жылы,  автордук күбөлүктүн жана дипломдун номуру ачылышына карата

Выходные данные, название издательства (номер, год) или номер авторского свидетельства номер диплома на открытие

Көлөмү

Объем

Авторлоштор

Соавторы

1 3 4 5 6
1 Турмуштук маселелерди диофанттык теңдемелердин жардамы менен чыгаруу

(макала)

 

басма ТалМУнун эмгектеринин жыйнагы. – Бишкек – 2012. 90-93. 4 Стамалиева К.А.
2 Фибоначчи сандарынын турмуштагы орду

(макала)

басма Известия КАО №4 (28).– Бишкек – 2013. 65-68.

 

4 Стамалиева К.А.
3 Жаратылыш математиканын тили менен сүйлөйт

(макала)

басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.

Бишкек – 2014. 127-132.

6 Стамалиева К.А.
4 Талас мамлекеттик университетиндеги математика мугалимдерин даярдоо проблемалары жана аны өнүктүрүүдөгү профессор К.М. Төрөгелдиеванын салымы

(макала)

басма им.И.Арабаева.

“Математика мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүгүн өркүндөтүү маселелери”  атту методикалык колдонмо.

Бишкек – 2014. 12-17.

6 Стамалиева К.А.,

Шайланова М.М.

5 Архитектурадагы математиканын элементтери басма ТалМУнун эмгектер жыйнагы. – Бишкек – 2014, 1 – бөлүк,  27-31 5
6 10-класстын алгебра жана анализдин башталышы курсу боюнча жумушчу программасы

(макала)

басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.

Бишкек – 2015. 32-36.

5
7 10-11-класстардын  алгебра жана анализдин башталышы курсунун айрым темаларына инновациялык технологияларды колдонуу

(макала)

басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.

Бишкек – 2015. 36-41.

6
8 10-11-класстардын  алгебра жана анализдин башталышы курсу боюнча окуу-методикалык комплекстерин түзүүнүн максаттары

(макала)

басма им.И.Арабаева.

“Математика, табигый илимдери жана аларды окутуунун технологиясынын учурдагы проблемалары” аттуу конференциянын тезиси

Бишкек – 2015. 18-19.

2
9 Сызыктуу теңдемелер системасын чыгарууда компьютерди колдонуу

(макала)

басма Известия вузов Кыргызстана №11, Бишкек-2016. 131-135 5 Дүйшеева Г.Ж.
10 Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу үчүн окуу куралы

 

басма Бишкек – 2014 304 Стамалиева К.А.
11 Аныкталбаган интеграл Басмага берилди Бишкек-2016 122 Стамалиева к.А., Акматалиев З.Т.
12 Сандык методдор Басмага берилди Бишкек-2016 173 Касымбекова Д.А.