Акматалиев Замир Турусбекович

ага окутуучу

Тел.: 0779 39 16 78
Email: 
zakmataliev@mail.ru

     1.Билими

Кыргыз улуттук университети   (1984)

     2. Диплом боюнча адистиги (базалык)
Математика

  1. Квалификациясы
    окутуучу
  2. Окулуучу дисциплиналары
    Комплекстүү аргументтүү функциялардын теориясы, алгебра, алгебранын тандалган главалары, проективдүү геометрия, жогорку математика, алгоритмдер теориясы

 

  1. Илимий ишмердиги

Жалпы басмага чыгарылган 7 илимий макала.

  1. Практикалык иш тажрыйбасы
    1984 –1987 жылдары Москва районундагы Победа орто мектебинде  математика-информатика мугалими болуп иштеген. 1987-1999 жылдары Бакай-Ата районундагы Эшимбек орто мектебинде математика мугалими, 1990-1999 жылдар аралыгында ушул мектептин завучу болуп иштеген. 1999-жылдан баштап азыркы учурга чейин ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасында окутуучу болуп эмгектенет

Эмгек стажы 32 жыл.

 

Список опубликованных научных трудов Акматалиев Замирбек Турусбекович

№ п.п. Название Адрес Web страницы  статьи, внесенной в базу данныхWeb of Science, Scopus, РИНЦ Издание, журнал (название,номер, год) или номер авторского свидетельства Количество страниц формата А4 или объем печатных листов Фамилии соавторов
1. Алгоритм тилинин орто мектептеринде окутуунун ыңгайлуу жолдору. ТалМУ. 2001
2. Алгоритм тилинин башка предметтер менен болгон байланышы. ТалМУ. 2002.
3. Интерактивдүү методдорду колдонуп, окуучунун активдүүлугун жана ой жүгүртүүсүн өстүрүү.

 

ТалМУ. 2002.
4. Бейсик программалоо тилинде сүрөттү кыймылга келтирүүнун методикасы. ТалМУ. 2003.

 

Батырбеков Д
5. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистиканын элементтеринин күндөлүк турмушта, илимде жана техникадагы ролу. КТУ им. И. Раззакова. 2011. – № 24. – С. 69 – 72. Раева М.Т.,

Батырбеков Д.А.

6. Комплекстүү тамырлар боюнча теңдеме түзүү.

 

ТалМУ. 2013. – № 24. – С. 48 – 52. Раева М.Т.,

Батырбеков Д.А.

7. Комплекстүү тамырлар боюнча теңдеме түзүү.

 

 

И. Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. 2014.