Дуйшеева Гулина Жоломановна

ага окутуучу

Тел.: 0772 74 32 41
E-mail: gulinadgj_79@mail.ru

 1. Билими
  Талас мамлекеттик университети (2001);

       2.Диплом боюнча адистиги (базалык)
Математика жана информатика

 1. Квалификациясы
  окутуучу
 2. Окулуучу дисциплиналары
  Web технологиясы, информатика, компьютердик математиканын системалары

 

 1. Илимий ишмердиги

Жалпы басмага чыгарылган 7 иш, анын ичинен 1 окуу-методикалык колдонмо, 6 илимий макала.

 1. Практикалык иш тажрыйбасы
  2001-жылдан баштап ушул жылга чейин Талас мамлекеттик универиситетинде методист андан окутуучу болуп иштеп келет.

Илимий-педагогикалык стажы 15 жыл.

 

 1. Лицензиялар, сертификаттар, курстар
 • Справка Web Design c 10.02.2003 по 14.02.2003. IATP.
 • Справка Photoshop c 10.02.2003 по 14.02.2003. IATP.
 • Сертификат №3822. Обучающий семинар для учителей начальных классов по использованию стандартов нового поколения (куррикулума), оценки качества обучения в объеме 36 часов. С 01.06. по 04.06. 2012 года. МОиН КР. «Второй проект образования» Азиатского банка развития.
 • Сертификат. «Формативное оценивание – оценивание для обучения». с 06.04.11-09..4.11 г.
 • Сертификат №590. Обучающий семинар по повышению квалификации учителей и директоров школ с 09.12. по 11.12. 2009 года в объеме 36 часов, состоящий из следующих разделов: 1. Обучение и изучение в системе образования.
 • МОиН КР. «Второй проект образования» Азиатского банка развития. Таласский областной методический центр образования.
 • Сертификат №11. «Болонский процесс и кредитная система обучения». Фонд «Педагоги за гражданское общество». 2007 г.
 • Сертификат №0710192. «Интерактивные методы обучения». Фонд «Педагоги за гражданское общество». 2007 г.
 • Сертификат. «Окутуунун активдүү формалары». 2015 ж.
 • Сертификат. «Основы Web-технологии». с 11.04. по 15.04. 2016 года.
 • Сертификат. «Жаны информациялык технологияларды колдонуу». 2016 жыл.

 

Список научных трудов Дүйшеева Гулина Жоломановна

№ п.п. Название Адрес Web страницы  статьи, внесенной в базу данных Web of Science, Scopus, РИНЦ Издание, журнал (название, номер, год) или номер авторского свидетельства Количество страниц формата А4 или объем печатных листов Фамилии соавторов Допол­нительные издан
1. Excel системасы боюнча окутуунун теориясы жана усулу 5,68 б.т. Батырбеков Д.А. «Луиза» ЖИ басылды.
2. Жаңы информациялык технологияларды окутуунун методикасы Талас мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнүн 5-жылдыгына карата өткөрүлгөн илимий-практикалык конференция. Бишкек 2006 Батырбеков Д.А.
3. Жогорку окуу жайлардагы мугалимдердин педагогикалык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Труды ИСРиП 4/2009

Бишкек 2009

ISSN №1694-5832

Научно-методический журнал

Шейшенова Ш.
4. Некотрые приемы изложения темы: «метод математической индукции» Талас мамлекеттик университетинин эл аралык илимий-практикалык конференциясынын «Билим берүүдөгү илим жана инновация» материалдарынын жыйнагы.

Бишкек 2011

Стамалиева К.
5. Алгебраические кривые и диофантовые уравнения Талас мамлекеттик университетинин эл аралык илимий-практикалык конференциясынын «Билим берүүдөгү илим жана инновация» материалдарынын жыйнагы.

Бишкек 2011

Касымбекова Д.
6. «Манас» эпосу жаштардын изилдөөсүндө МАНАС ЖАНА ДООР БАЯНЫ иилимий-практикалык конфереенциянын материалдар жыйнагы Талас 2011 Касымбекова Д.
7. Лежандр көп мүчөсү Труды ИСРиП 1, 1’/2013(9)

Бишкек 2013

ISSN №1694-5832

Научно-методический журнал

Касымбекова Д.
8. Тест жана анын тарыхый маалыматы «Физика-математика илимдеринин жана аларды окутуу технологиясынын учурдагы проблемалары» аттуу III Республикалык илимий-практикалык конференция.

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Жаңы информациялык технологиялар институту.

Бишкек 2014.

9. Тестирлөөнүн технологиясы «Физика-математика илимдеринин жана аларды окутуу технологиясынын учурдагы проблемалары» аттуу III Республикалык илимий-практикалык конференция.

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Жаңы информациялык технологиялар институту.

Бишкек 2014.

Жаманкулова А.
10. Башталгыч класстарды маалыматтык технологияларды колдонуп окутуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты

Талас мамлекеттик университети

Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция

Талас 2015.

Жаманкулова А.
11. АКТИВДҮҮ ОКУТУУНУН МЕТОДУНУН ПАЗЛДАР ЫКМАСЫН АНАЛИТИКАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ КУРСУНДА КОЛДОНУУ «Азыркы мезгилди жана тарыхты изилдөөнyy илимий аспектилери» Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына жана Талас мамлекеттик университетинин 20 жылдык юбилейине арналган эл аралык илимий практикалык конференция.

Талас 2016

Стамалиева Калымкан Асаналиевна

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

 

12. СЫЗЫКТУУ ТЕҢДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫН ЧЫГАРУУДА КОМПЬЮТЕРДИ КОЛДОНУУ «Азыркы мезгилди жана тарыхты изилдөөнyy илимий аспектилери» Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына жана Талас мамлекеттик университетинин 20 жылдык юбилейине арналган эл аралык илимий практикалык конференция.

Талас 2016

Боруева Сагын Шаршеновна