Табигый-илимий, техникалык жана коомдук дисциплиналары боюнча мамлекеттик тилде сабак өткөн мыкты лектор сынагынын жобосу

1. Жалпы жобо

1.1. Сынак ТалМУнун табигый-илимий, техникалык жана коомдук

дисциплиналар боюнча мамлекеттик тилде сабак еткен окутуучулардын

ортосунда жургузулет;

1.2. Конкурстун максаты – жогорку билим беруу баскычында окутуунун тили

катары мамлекеттик тилдин колдонулушун кенейтуу максатында ТалМУда жана

кесиптик орто билим беруу белумунде филологиялык эмес дисциплиналар

боюнча (табигый-илимий, техникалык, коомдук) кыргыз тилинде сабак еткен

мыкты лекторлор учун кошумча моралдык жана материалдык кызыктырууну

кездейт.

1.3. Жобо ТалМУнун ректору тарабынан бекитилет.

2.1. Сынак эки баскыч боюнча етет:

1). Университеттин мыкты лекторлорун аныктоо (1,2,3-орун);

2). Кесиптик орто билим беруу белумунун мыкты лекторлорун аныктоо (1,2,3-

орун).

2.2. Биринчи, экинчи баскычта мамлекеттик тилде сабак еткен окутуучулардын

иштери окуу жылы боюнча эки критерий менен бааланат:

– “Мыкты лектор студенттин кезу менен” анкетасы аркылуу бааланат (анкеталык

сурамжылоо жургузулуп, комиссияга берилет);

– Мыкты лектордун окуу жылындагы мамлекеттик тил боюнча ишмердуулугуне,

жетишкендиктерине карата бааланат (ректордун буйругу менен тузулген атайын

комиссия тарабынан).

2.3. Кыргыз тилинде сабак еткен мыкты лектор томендегу критерийлер менен

аныкталат:

– “Мыкты лектор студенттин кезу менен” анкетасыиын жыйынтыгынын упайы;

– Окутуучунун мамлекеттик тил боюнча ишмердуулугунун, жетишкендиктеринин

жыйынтык упайы кошулуп, кеп упай алышы боюнча орундар аныкталат.

2. Сынакты еткеруунун тартиби

3. Окутуучунун мамлекеттик тил боюнча ишмердуулугуну11»

жетишкендиктерин баалоо критерийлери:

3.1 .Окуу-усулдук комплексинин мамлекеттик тилде тузулушу – 5,7,9

3.2.Лекциялык материалдардын мамлекеттик тилде жазылуу децгээли – 10,15,20

V .

3.3.Лекциялык материалдарынын мамлекеттик тилдеги электрондук варианты

(мазмуну толук, толук эмес) – 5,10

3.4.Лекциялык материалдарынын мамлекеттик тилде электрондук ресурстарга

(электрондук китеп, китепкана, интернет) жайгаштырылышы – 10, 15, 20

3.5. 0туп жаткан предмета боюнча мамлекеттик тилде чыгарган окуу китеби – 30

3.6. 0туп жаткан предмета боюнча мамлекеттик тилде чыгарган окуу куралы – 25

3.7. втуп жаткан предмета боюнча мамлекеттик тилде чыгарган окуу-усулдук

кврсвтмесу – 20

3.8.втуп жаткан предмета боюнча башка тилден взу которуп басмадан чыгарган

окуу китеби – 25

3.9.втуп жаткан предмета боюнча башка тилден езу которуп, басмадан

чыгарылбай окуу процессинде колдонулушу – 15

З.Ю.вкуу процессинде дидактикалык керсетмо куралдарды, кошумча техникалык

каражаттарды колдонуу децгээли – 5,7,9

З.П.Сабакта студенттердин лектор тарабынан етулген материалды, теманы

кабылдоо, тупгунуу децгээли – 5,7,9

3.12.Мамлекеттик тилде сабак отуу децгээли – 6,8,10

3.13. Практикалык, лабораториялык сабактардын тапшырмаларынын мамлекеттик

тилде жазылышы – 10

3.14.Лектор тарабынан окуу белмесун, лабораториясын мамлекеттик тилде

жасалгалоо иши (иш жузундегу тастыктамасынын негизинде) – 30

3.15.Кыргызтест системасы тест тапшыруунун децгээлдик баскычы жана анын

жыйынтыгы – А1 – 5, А2 – 8, В1 – 10, В2 – 15, С1 – 20, С2 – 25.

3. Финансылык каржылоо

3.1. Сынакты финансылык каржылоо ТалМУнун ички бюджетинин эсебинен

жургузулет;

3.2. Бул сынактын сыйлыгы — ТалМУнун ардак грамотасы жана акчалай сыйлык.

4. Уюштуруу тобу

4.1. Мамлекеттик тилде сабак еткен мыкты лектор сынагы боюнча ТалМУнун

биринчилигин уюштуруу, еткеруу жана анын жыйынтыгын чыгаруу мамлекеттик

тил боюнча проректору тарабынан журугузулет.

4.2. Уюштуруу тобунун курамына 1-этапта: ТалМУнун мамлекеттик тил боюнча

проректору, окуу белумунен жана тиешелуу тузумдук белумдерден жана

студенттик парламенттен екулдер кирет.

5. Сынактын жыйынтыгын чыгаруу

5.1. Сынактын жыйынтыгын атайын тузулген комиссия окуу жылынын аягында

чыгарат;

5.2. Сынактын женуучулеру эн кеп упай топтогонуна карата аныкталат.

5.3. Жецуучулерду сыйлоо:

1-орун – ТалМУнун ардак грамотасы, акчалай сыйлык;

2-орун – ТалМУнун ардак грамотасы, акчалай сыйлык;

3-орун – ТалМУнун ардак грамотасы, акчалай сыйлык.

5.4. Женуучулерге сыйлыктар 23-сентябрь Мамлекеттик тил кунунде салтанаттуу

турде тапшырылат.

Анкета

“Мыкты лектор студенттин кезу менен”

1. Сизге _____________________ предметинен мамлекеттик тилде сабак еткен

окутуучунун сабагы пайдалуубу?

а) ооба – 3

б) анча пайдалуу эмес – 2

в) жок – О

2. предметинен мамлекеттик тилде сабак еткен окутуучу

канчалык децгээлде ез сабагын тушундуре а лат?

а) абдан жакшы тупгундурет – 3

б) жакшы тупгундурет – 2

в) жакшы тушундуре албайт – 1

3 . предметинен мамлекеттик тилде сабак еткен окутуучунун

сабагы бизге…

а) ете кызыктуу – 3

б) кызыктуу – 2

б) кызыксыз – О

4. предметинен сабак берген окутуучу мамлекеттик тилде

лабораториялык, курстук, дипломдук иштерди жазууну уйретет жана бизден

анын мамлекеттик тилде аткарылышын тал ап кылат:

а) ооба – 3

б) жок – О

5 . предметинен сабак еткен окутуучу езу мамлекеттик тилде

так жана туура суйлей алабы?

а) ооба – 3

б) аралаштырып суйлейт – 2

в) так, туура суйлебейт – О

6. предметинен сабак еткен окутуучунун дагы башка

сабактардан беришин каалайсызбы?

а) ооба – 3

б) жок – О

7. Окуткан_______________сабагынан чыгарган окуу китебин … пайдаланабыз

а) дайыма – 5

б) кээде – 2

в) жок – О

8.Окуткан _______________ сабагы боюнча башка тилдеги окуу китебин

мамлекеттик тилге которуп, окуткан материалдарын … пайдаланабыз

а) дайыма – 3

б) кээде – 2

в) жок – О

9. Лекциялык, практикалык материалдарынын мамлекеттик тилдеги электрондук

вариантын пайдалануу

а) дайыма – 3

б) кээде – 2

в) билбейм – О

10. сабагынан мамлекеттик тилдеги лекциялык, практикалык

материалдарын электрондук ресурстардан (электрондук китеп, китепкана,

интернет)… пайдаланабыз.

а) интернеттен – 5

б) электрондук китеп турундо – 3

в) китепканадан – 2