Табигый-илимий, техникалык жана коомдук дисциплиналары боюнча мамлекеттик тилде сабак өткөн мыкты лектор сынагынын жобосу

  1. Жалпы жобо

1.1. Сынак ТалМУнун табигый-илимий, техникалык жана коомдук дисциплиналар боюнча мамлекеттик тилде сабак өткөн окутуучулардын ортосунда жүргүзүлөт;

1.2. Конкурстун максаты — жогорку билим беруу баскычында окутуунун тили катары мамлекеттик тилдин колдонулушун кенейтуу максатында ТалМУда жана
кесиптик орто билим беруу белумунде филологиялык эмес дисциплиналар боюнча (табигый-илимий, техникалык, коомдук) кыргыз тилинде сабак өткөн
мыкты лекторлор учун кошумча моралдык жана материалдык кызыктырууну кездейт.

1.3. Жобо ТалМУнун ректору тарабынан бекитилет.

  1. Сынакты еткеруунун тартиби

2.1. Сынак эки баскыч боюнча өтөт:
1). Университеттин мыкты лекторлорун аныктоо (1,2,3-орун);
2). Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн мыкты лекторлорун аныктоо (1,2,3-орун).

2.2. Биринчи, экинчи баскычта мамлекеттик тилде сабак өткөн окутуучулардын иштери окуу жылы боюнча эки критерий менен бааланат:

  • “Мыкты лектор студенттин кезу менен” анкетасы аркылуу бааланат (анкеталык сурамжылоо жургузулуп, комиссияга берилет);
  • Мыкты лектордун окуу жылындагы мамлекеттик тил боюнча ишмердүүлүгүнө, жетишкендиктерине карата бааланат (ректордун буйругу менен тузулген атайын комиссия тарабынан).

2.3. Кыргыз тилинде сабак өткөн мыкты лектор төмөндөгү критерийлер менен
аныкталат:

  • “Мыкты лектор студенттин кезу менен” анкетасыиын жыйынтыгынын упайы;
  • Окутуучунун мамлекеттик тил боюнча ишмердуулугунун, жетишкендиктеринин жыйынтык упайы кошулуп, кеп упай алышы боюнча орундар аныкталат.
  1. Окутуучунун мамлекеттик тил боюнча ишмердүүлүгүнүн жетишкендиктерин баалоо критерийлери:

3.1. Окуу-усулдук комплексинин мамлекеттик тилде түзүлүшү — 5, 7, 9

3.2. Лекциялык материалдардын мамлекеттик тилде жазылуу деңгээли — 10, 15, 20

3.3. Лекциялык материалдарынын мамлекеттик тилдеги электрондук варианты (мазмуну толук, толук эмес) — 5, 10

3.4. Лекциялык материалдарынын мамлекеттик тилде электрондук ресурстарга (электрондук китеп, китепкана, интернет) жайгаштырылышы — 10, 15, 20

3.5. Өтүп жаткан предмет боюнча мамлекеттик тилде чыгарган окуу китеби — 30

3.6. Өтүп жаткан предмет боюнча мамлекеттик тилде чыгарган окуу куралы — 25

3.7. Өтүп жаткан предмет боюнча мамлекеттик тилде чыгарган окуу-усулдук көрсөтмөсү — 20

3.8. Өтүп жаткан предмет боюнча башка тилден өзү которуп басмадан чыгарган окуу китеби — 25

3.9. Өтүп жаткан предмет боюнча башка тилден өзү которуп, басмадан чыгарылбай окуу процессинде колдонулушу — 15

З.10. Окуу процессинде дидактикалык көрсөтмө куралдарды, кошумча техникалык каражаттарды колдонуу деңгээли — 5, 7, 9

З.11. Сабакта студенттердин лектор тарабынан өтүлгөн материалды, теманы кабылдоо, тупгунуу деңгээли — 5, 7, 9

3.12. Мамлекеттик тилде сабак өтүү деңгээли — 6, 8, 10

3.13. Практикалык, лабораториялык сабактардын тапшырмаларынын мамлекеттик тилде жазылышы — 10

3.14. Лектор тарабынан окуу бөлмөсүнүн, лабораториясын мамлекеттик тилде жасалгалоо иши (иш жузундегу тастыктамасынын негизинде) — 30

3.15. Кыргызтест системасы тест тапшыруунун децгээлдик баскычы жана анын жыйынтыгы — А1 — 5, А2 — 8, В1 — 10, В2 — 15, С1 — 20, С2 — 25.

  1. Финансылык каржылоо

4.1. Сынакты финансылык каржылоо ТалМУнун ички бюджетинин эсебинен жүргүзүлөт;

4.2. Бул сынактын сыйлыгы — ТалМУнун ардак грамотасы жана акчалай сыйлык.

  1. Уюштуруу тобу

5.1. Мамлекеттик тилде сабак өткөн мыкты лектор сынагы боюнча ТалМУнун биринчилигин уюштуруу, өткөрүү жана анын жыйынтыгын чыгаруу мамлекеттик тил боюнча проректору тарабынан жүргүзүлөт.

5.2. Уюштуруу тобунун курамына 1-этапта: ТалМУнун мамлекеттик тил боюнча проректору, окуу бөлүмүнөн жана тиешелуу түзүмдүк бөлүмдөрдөн жана студенттик парламенттен өкүлдөр кирет.

  1. Сынактын жыйынтыгын чыгаруу

6.1. Сынактын жыйынтыгын атайын түзүлгөн комиссия окуу жылынын аягында чыгарат;

6.2. Сынактын женуучулеру эн кеп упай топтогонуна карата аныкталат.

6.3. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо:
1-орун — ТалМУнун ардак грамотасы, акчалай сыйлык;
2-орун — ТалМУнун ардак грамотасы, акчалай сыйлык;
3-орун — ТалМУнун ардак грамотасы, акчалай сыйлык.

6.4. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 23-сентябрь Мамлекеттик тил кунунде салтанаттуу түрдө тапшырылат.

Прокрутить вверх