Педагогика кафедрасы

078Ажибаева Айнура Жакшымбековна

кафедранын башчысы, педагогика  илимдеринин кандидаты, доцент

Педагогика кафедрасы алгач И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин Таластагы филиалы катары 1996-жылы гуманитардык дисциплиналар деген аталыш менен уюшулган. Кафедраны жетектөө милдети п.и.к. Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевичке жүктөлгөн. 1997-жылы 2-февралындагы  ректордун №5 буйругунун негизинде Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевич кафедра башчысы болуп бекитилген.

1997-жылы 24-февралдагы №8/1 буйруктун негизинде педагогика, психология жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

1999-жылы 24-сентябрдагы №38/3 буйруктун негизинде кафедра төмөнкүдөй болуп экиге бөлүнгөн:  педагогика, психология жана башталгыч класстарды окутуунун методикасы. Педагогика, психология кафедрасына Кудабаева Гүлира Байдылдаевна жана башталгыч класстарды окутуунун методикасы кафедрасына Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевич дайындалган.

079         2001-жылы педагогика, психология кафедрасына 21-августтагы ректордун №55/2 буйругу менен Мукамбетов Адылбек Абылкаирович кафедра башчысы болуп шайланган. 2002-жылы 8-июлдагы ректордун №57/2 буйругу менен Абдымомунова Гүлжамыш Асековна башталгыч класстарды окутуунун методикасы кафедрасынын башчысы болуп бекитилген.

2002-жылы 23-сентябрдагы №88/2 буйрук менен педагогика жана башталгыч класстарга билим берүүнүн методикасы кафедрасынын башчылыгына Г.Б.Кудабаева бекитилген. Ал эми 2004-жылы    19-июлдагы атайын №69/6   буйруктун негизинде педагогика,  психология кафедрасы башталгыч класстарды окутуунун методикасы кафедрасына бириктирилип, ал кафедранын башчылыгына К.К.Кыдыралиев шайланган.

2008-жылы конкурстун негизде (6-октябрь №82/6 буйрук) п.и.к. Ажибаева Айнура Жакшымбековна кафедра башчысы болуп шайланган. Ректордун 25.12.2013-жыл №4/6 буйругу менен педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы кафедрасынын ордуна педагогика кафедрасы деп аталып, аны азыркы күндө п.и.к., доцент Ажибаева Айнура Жакшымбековна жетектейт.

Билим берүү жана педагогикалык илимдер тармагында, адистерди даярдоодо педагогика кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча иш алып барат:

083-кесипке багытталган таланттуу жаштардын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында жогорку кесиптик  адистерди даярдоо;

-илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, илимий-методикалык жана окуу-методикалык иштелмелерди иштеп чыгуу.

Башталгыч билим берүү адистиги боюнча окуган студенттер бюджеттик жана контрактык негизде билим алышат. Аларга окуусун аяктагандан кийин “башталгыч класстын мугалими” квалификациясы ыйгарылат.

Кафедранын илимий иштеринин негизги багыты:

– компетенттүү мамилелердин негизинде окутуунун максатын, мазмунун, методдорун жана формаларын иштеп чыгуу;

–   анын негизинде иштелип чыккан окутуунун  программаларын билим берүүнүн бардык деңгээлдерин камтыганга жеткирүү.

082     Кафедрада пландалган окуу жүктөмдөрү толугу менен окуу пландарына жана жумушчу программаларга ылайык аткарылат. Ал эми окутуучулар тарабынан өтүлүүчү сабактардын методикалык жактан камсыз болушуна көп көңүл бурулат жана азыркы учурда кафедранын окутуучулары тарабынан предметтер боюнча УМКлар толук иштелип чыккан. Акыркы жылдары аталган адистиктин библиотекалык фонду дагы эл аралык уюмдардан алынган гранттардын эсебинен жана университеттин атайын каражаттары менен сатылып алынган негизги, кошумча адабияттар менен толукталып жатат.

Жалпысынан кафедра лицензиянын талабына жооп берген укуктук- нормативдик документтерге ылайык кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырат.

Азыркы мезгилде педагогика кафедрасы И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен тыгыз байланышта иш жүргүзүп жатат. Мындан тышкары, Талас  шаарынын жана Талас, Кара-Буура, Манас райондорунун мектептери менен дайыма байланышта болуп турат. Биздин окуу жай менен мектептер ортосунда педагогикалык практиканы өтүү боюнча келишимдер түзүлгөн.

ТалМУда педагогика кафедрасы ар кыл ишмердүүлүктү ишке ашырат: окуу-методикалык,  илимий-изилдөөчүлүк,  тарбиялык,  инновациялык. Бул ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүн ишке ашырууда кафедра акыркы 5 жылда төмөнкүдөй ийгиликтерге жетишти: педагогика илимдердин кандидаты, ТалМУнун  ардактуу профессору К.К.Кыдыралиевдин «Этнопедагогика – улуттук нуктагы таанып-билүүнүн жана тарбиялоонун булагы»; философия илимдеринин кандидаты, доцент Г.Б.Кудабаеванын «Жалпы психология»; педагогика илимдердин кандидаты, доцент А.Ж.Ажибаеванын «Педагогика начального образования»;  окутуучу З.А.Конгайтиеванын «Из калтырган инсандар», «Чынгыз – кыргыз педагогикасы», «Жеңижок жана Кыргыз Руху» аттуу эмгектерин студенттер окуу процессинде кеңири колдонуп окушууда.

081Педагогика кафедрасынын мүчөлөрү жыл сайын илимий басылмалардан  монографияларды, окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү,  илимий  макалаларды жарыялашууда. Айрыкча алардын жазган илимий макалалары республикалык ЖОЖдордун, чет өлкөлүк басылмалардын, ошондой эле ТалМУнун илимий-практикалык конференцияларынын жыйнактарында байма-бай чыгууда.

Кафедранын мүчөлөрү тарабынан инновациялык билим берүү процесстери, технологиялары боюнча республикада жана андан тышкаркы жактарда өз квалификациясын жогорулатуу максатында да иштер жүргүзүлөт. Алсак: Австрия (Вена ш.), Казахстан (Алматы ш.), республикалык ЖОЖдор ж.б. Бүгүнкү күндө кафедранын ар бир окутуучусунун өз квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификаттары бар.

Ошентип, университеттин өнүгүүсүнө кафедранын ар бир мүчөсү өз салымын кошуп, респуликадагы жогорку билим берүү системасынын модернизация-ланышындагы, жаңы форматтагы адистердин даярдалышындагы аткарган өз орду бар деп айтсак болот.

080