Биз жөнүндө

Эл аралык байланыштар бөлүмү — университеттин эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүн уюштуруучулук, методикалык жана уюштуруу-техникалык жактан камсыз кылуучу университеттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Эл аралык кызматташтык университеттин негизги милдеттерин чечүүгө салым кошкон ТалМУнун маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Эл аралык байланыштар бөлүмү университеттин бардык эл аралык ишмердүүлүгүн координациялайт, ал төмөнкүлөрдөн турат
билим берүү тармагында эл аралык байланыштарды өнүктүрүү,
изилдөө программалары боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу,
эл аралык семинарларды, симпозиумдарды жана конференцияларды өткөрүү;
башка өлкөлөрдөн окумуштууларды жана изилдөөчүлөрдү жумушка чакыруу,
ар кандай эл аралык уюмдар менен активдүү кызматташуу.
Эл аралык кызматташтык программаларынын алкагында долбоорлорду ишке ашыруу (TEMPUS Erasmus Mundus)
Учурда бөлүм төмөнкү багыттар боюнча иш алып барууда.

Эл аралык уюмдар, фонддор, программалар менен өз ара аракеттенүү.
Бөлүм эл аралык программалар, грант түзүүчү уюмдар жана фонддор менен иштөөдө маалыматтык-консультативдик колдоо жаатында кызматтардын кеңири спектрин көрсөтөт. Эл аралык программаларга жана фонддорго катышууну пландап жаткан илимпоздорго чет өлкөлүк өнөктөштөрдү табууга, алардын илимий потенциалы тууралуу маалыматты дүйнөнүн алдыңкы маалымат базаларына жайгаштырууга, эл аралык кызматташтык программалары боюнча семинарларга жана маалымат күндөрүнө катышууга мүмкүнчүлүк берет. Аймактык жана жергиликтүү маанидеги ар кандай инновациялык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгат жана коштойт.

Эл аралык билим берүү уюмдары менен иштешет
(DAAD, элчиликтер, консулдуктар, TEMPUS, Erasmus Mundus жана башкалар)
Бөлүм дүйнөнүн эң ири өлкөлөрүндөгү билим, илим, искусство, кадрларды даярдоо жана маалыматтык технологиялар боюнча маалымат берет. Кафедранын кызматкерлери ар кандай сынактарга катышууга көмөктөшөт, билим берүү жана илимий көргөзмөлөр, фестивалдар, конференциялар, симпозиумдар жана аймактык жана улуттук өкмөттөр, ошондой эле чет өлкөдө жашоонун жана окуунун башка аспектилери жөнүндө маалымат берип турат.

Чет өлкөлүк жарандар менен иштөө.
Бөлүм алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген студенттерди каттоону, чет өлкөлүк конокторго жана делегацияларга чакыруу жана визаларды берүү жана аларды убактылуу каттоону жүзөгө ашырат.

Отдел международных связей является структурным подразделением ректората университета, осуществляющим организационно-методическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Университета в области международных связей.

Международное сотрудничество является одним из важнейших направлений деятельности ТалГУ, способствующих решению основных задач университета. Отдел международных связей координирует всю международную деятельность университета, которая заключается в
развитии международных связей в области образования,
осуществлении совместных проектов по исследовательским программам,
проведении международных семинаров, симпозиумов и конференций,
приглашении на работу ученых и исследователей из других стран,
активном сотрудничестве с различными международными организациями.
Реализация проектов в рамках международных программ сотрудничества (ТЕМПУС Эрасмус Мундус)
В настоящее время отдел работает по следующим направлениям.

Взаимодействие с международными организациями, фондами, программами.
Отдел оказывает широкий спектр услуг в области информационной и консультационной поддержки при работе с международными программами, грантообразующими организациями и фондами.
Предоставляет возможность ученым, планирующим участвовать в международных программах и фондах, найти зарубежных партнеров, разместить информацию о своем научном потенциале в ведущих мировых базах данных, принять участие в семинарах и информационных днях по программам международного сотрудничества. Разрабатывает и сопровождает различные инновационные проекты и программы регионального и местного значения.

Работа с международными образовательными организациями
(ДААД, посольства, консульства, ТЕМПУС, Эрасмус Мундус и другие)
Отдел предоставляет информацию об образовании, науке, искусстве, профессиональной подготовке и информационных технологиях крупнейших стран мира. Сотрудники отдела оказывают помощь в участии различных конкурсах, информируют об образовательных и научных выставках, фестивалях, конференциях, симпозиумов,и региональных и национальных органах управления, а также о любом другом аспекте жизни и учебы за рубежом.

Работа с иностранными гражданами.
Отдел осуществляет регистрацию студентов дальнего и ближнего зарубежья, оформляет приглашения и визы иностранным гостям и делегациям и их временную регистрацию.

Прокрутить вверх