КУРМАНКУЛОВ ШЕКЕРБЕК ЖАНЫШБАЕВИЧ

РЕЗЮМЕ

ФИО преподавателяКурманкулов Шекербек Жанышбаевич     
Читаемые дисциплин(ы)Электроника и электротехника
Должность и званияКандидат технических наук, доктор педагогических наук, и.о. профессор.
Базовое образованиеОшский государственный педагогический институт (1979)
Стаж работы в предметной или смежных областяхОбщий стаж-48 г.,в вузе- 43 г.
Научно-исследовательская деятельность в предметной или смежных областяхОсновные публикации  статьи за последние 5 лет:  Старттык эксперимент ыкмасы (SEA) жана аны колдону өңүтү.         Известия вузов Кыргызстана №2 -2019. -С. 176-180.Суроо менен коштолгон старттык эксперимент ыкмасы.         Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. №3. -2019. -С. 223-228.Мектеп мугалимдеринин инновациялык ыкмаларды колдонуу жыштыгы.            Известия вузов Кыргызстана. — №5, -2019.            С. 143-148Жаңы стандарттын талабына ылайык окутууга карата мектеп мугалимдеринин суроо талаптары И.  Арабаев      атындагы КМУнун Илим Практик Конф жөнөтүлдү.Жаңы муундагы билим берүү стандартынын талабына ылайык окутуу өңүтү.         Известия вузов Кыргызстана №8. -2019. С. 115-119.Бир сабактын темасына ылайык старттык эксперимент ыкмасы.      Известия вузов Кыргызстана № 8. -2019. С. 130-134.Окуучулардын табигый-математикалык предметтерди окууга болгон активдүүлүгүн жогорулатуу ыкмаларынын рейтинги.     Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 10. — 2019. С. 196-203.Окуучулардын активдүүлүгүнө таасир берүүчү факторлордун окуу предметине карата өзгөчөлүктөрү.      Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана.      №10. — 2019. С. 214-218.Организационно-педагогические условияготовности учителя сельской школы Кыргызстана к реализации государственного стандарта нового поколения.            (МИАЖ) №2 2019Орто мектептерде окуучуларды компетенттүүлүккө багыттап окутуунун бүгүнкү жагдайы.     Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Специальный выпуск. –Бишкек. -2020. С. 23-27Окуучуларды компетенттүүлүккө багыттап окутууда ыкмалардын эффект-тивдүүлүк маселеси.Известия вузов Кыргызстана № 1. -2020. С. 144-147Табигый предметтерди инновациялык окутуунун методикалык принциптери.            Известия вузов Кыргызстана № 1. -2020. С. 134-138Компетенттүүлүктүн жалпы жана предметтик курамдарын айкалыштыруу маселеси.ОшГУ, 2020Инновациялык ыкмаларды салттуу  окутуу ыкмалары менен айкалыштыруу маселеси.    ТалМУ Наука и новых технологий и инновации Кыргызстана. 2020 №5 Окуу жүгүн окуучуларга өткөрүү иш аракеттериини рейтинги.       ТалМУ аркылуу Наука и новых технологий и инновации Кыргызстана. 2020 №6Тематикалык стартык эксперимент ыкмасын физикада колдонуу       Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 1. — 2021. С.  193-197Стартык эксперимент ыкмасын химияда күндөлүк темага колдонуу       Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 1. — 2021. С. 187-192Окуучулардын өз алдынча сабак материалын өздөштүрүүгө карата шыктандыруучу кыймылдаткыч күчтөр            Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 2. — 2021. С.  224-228Окуу материалы боюнча түшүнүктөрдү калыптандыруу иш-аракеттер түзүмдөрү же кыймылдаткыч күчтөрү.     Известия вузов Кыргызстана № 1. -2021. С. 239-243“Б, Б, Б» таблицасын физиканы окутууда колдонуу”Известия вузов Кыргызстана № 1. -2021. С. 244-248Айрым инновациялык ыкмаларды салттуу окутууга айкалыштыруу ыңгайы       Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 2. — 2021. С.  229-233Инновациялык ыкмаларды бири-бири менен жана салттуу окутууга айкалыштыруу мүмкүнчүлүктөрү Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 7. — 2021. С.  276-280Компетенттүүлүктүн эки курамын  бирге калыптандыруу  боюнча мугалимдердин ой-пикирлери     Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 7. — 2021. С.  271-275Мугалимдердин иш аракетиндеги интерактивдүү окутуу формасын колдонуу жагдайы.       Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 9. — 2021. С.  Бети белгисизКомпетенттүүлүккө багыттап билим берүүдө компетенттүүлүк курамын байланыштыруу маселеси.            Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 9 — 2021. С.  Бети белгисиз.Окуучулардын өз алдынчалуулугун өстүрүүгө карата жүргүзүлгөн аныктоочу эксперимент.Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана.             № 1.   — 2022. С.  205-210.Проблемы развития самостоятельности обучающихся назрела и требует обсуждения.      Международный информационно-аналитический журнал (МИАЖ) «Crede Experto: транспорт, обүество, образование, язык» №  2022 РИНЦ http://ce.if-mstuca.ru/index.php/2022-2«Чабал» окучулардын проблемасын чечүүгө карата «Репетитор» ыкмсын колдонуу зарылдыгы.        Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 3.   — 2022. С.  284-288.Орто кесиптик окуу жайында студенттердин активдүүлүгүн көтөрүүгө карата аныктоочу эксперимент. Известия вузов Кыргызстана № 6. -2022. С. 271-275.«Репортер» оюнун колдонуп окуучуларды өз алдынча билим алууга багыттоо мүмкүнчүлүгү.      Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана     . № 9. — 2022. С. 302-306.Орто кесиптик окуу жайында инновациялык ыкмаларды колдонуу жагдайы.Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 9.   — 2022. С.  298-301Мектепте “Репортер” оюнун колдонуп окутуу усулу.            Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. № 1.   — 2023. С.  181-184.Репродуктивдүү деңгээлге жетпеген окуучулардын эртеңки проблемасынын парктикасы.            Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана.             № 1.   — 2023. С.  185-188.Табигый-математикалык предметтерди суроо шартын түзүп окутуу.Известия вузов Кыргызстана № 1. -2023. С. 277-281«Мозаика» инновациялык ыкмасын башкача колдонуу мүмкүнчүлүгү.  Известия вузов Кыргызстана № 1. -2023. С. 272-276Окуучуларды суроо менен активдүү окутуу.Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана.       № 2.   — 2023. -С.  227-231Сабак өздөштүрүүсү репродуктивдүү деңгээлге жетпеген окуучулардын көйгөйү. Наука и новые технологии и инновации №1 2024Колледждерде физиканы кесипке багыттап окутуу иш чараларынын түзүмү(модели)        Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана №2 2024 Учебное пособие:1.     Табигый предметтерди окутууда старттык эксперимент ыкмасын колдонуу усулу жана иштелмелер жыйнагы. Мектеп мугалимдери үчүн усулдук колдонмо китеби.       Бишкек.- «Маxprint». -2019.-С. 167Табигый предметтерди окутуунун инновациялык ыкмалары. 1-бөлүм. Мектеп мугалимдери үчүн усулдук колдонмо.          Талас. -2019.- 160б.Табигый предметтерди окутуунун инновациялык ыкмалары. 2-бөлүм. Мектеп мугалимдери үчүн усулдук колдонмо. Талас. -2020.- 186б.4.     Физиканы окутууда окуучулардын өз алдынча билим алууга багыттоонун айрым ыкмалары”.  Мектеп  мугалимдери үчүн усулдук колдонмо.  Бишкек. -Maxprint. -2023. -201 б.
Награды и премииИмеется грамоты:Грамоты ТалГУГрамоты профсоюзаПочетная грамота профсоюза, ТГУПочетная грамота Мэрии г. ТаласПочетная грамота аппарата полномочного представителя Правительства КР в Таласской областиПочетная грамота МОН КРОтличник образования МОиН КРЛауреат Госпремии в области науки и техники
Прокрутить вверх