КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ

ТАЛАС МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Урматтуу кесиптештер!                 

Сиздерди  Талас мамлекеттик университети тарабынан 2021-жылдын 24-апрелинде өткөрүлө турган

«Билим берүү жана илимди өнүктүрүүнүн заманбап 
тенденциялары жана келечеги”

 
 
 
 
 Конференция 2021-жылдын 24-апрелинде онлайн форматта өткөрүлөт 

 Конференциянын негизги багыттары:
 1.      Тарыхый илимдер;
 2.      Педагогикалык илимдер;
 3.      Физика-математикалык илимдер;
 4.      Табигый-экологиялык илимдер;
 5.      Филологиялык илимдер;
 6.      Социалдык-экономикалык илимдер;
 7.      Техника илимдери.
  
 МАКАЛАЛАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ТАЛАПТАРЫ
 Макалалардын темаларын жана тексттерин 2021-жылдын 15-апрелинен кечиктирбей уюштуруу тобунун ilim.talsu2017HYPERLINK "mailto:ilim.talsu2017@gmail.com"@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүңүздөр.
 I. Авторлор макала жайгашуучу багытты бериши керек. Конференциянын материалдарын “Известия ВУЗов Кыргызстана” журналына чыгаруу жагы каралууда. Макаланын көлөмү, анын ичинде, адабияттардын тизмесин, таблицаларды, схемалар менен сүрөттөрдүн түшүндүрмөсү менен макаланын башкы бетин (УДК; ар бир автордун аты-жөнү; макаланын аталышы), аннотация, негизги сөздөр менен макаланын темасын (сөзсүз кыргыз, орус жана англис  тилдеринде болушу керек), негизги текстти кошкондо 8 басма беттен ашпоосу керек. Ар түрдүү графикалык объекттерди кошууга болот (сүрөттөр, графикалар, таблицалар). Текст Word программасынын версиялары менен басылып, электрондук жана кагаз түрүндө берилиши керек. Тексттин шрифти - Times New Roman. Кагаздын формасы - А4 (210Х297мм) шрифтин өлчөмү – 14 кегль. Сап арасы - 1,5. Барак жээктери: үстү – 25 мм, асты – 25 мм, сол жагы – 25мм, оң жагы – 25мм, кызыл сап – 10мм. Текст туурасына карата түздөлөт. Абзац-1см. УДК (универсалдуу ондук классификация) коюлат. Макалага рецензия сөзсүз болушу керек. Рецензия илимий жетекчиден алынбастан, тиешелүү илимдин багыты боюнча белгилүү адистерден алынышы зарыл. Рецензияга рецензент иштеген ишкананын мөөрү басылат. Макаланын беттери ирети менен коюлат. Адабияттардын тизмеси макаланын аягында берилип, тексттеги адабияттардын шилтемелери төрт чарчы кашанын ичинде көрсөтүлөт. Макаланын автору тууралуу кыскача маалымат көрсөтүлгөн үлгү боюнча  тиркелет. Журналды басмадан чыгарууда “бир автор (авторлоштор) – эки макала” (бир журнал) эрежеси эске алынат.                                                                         
 II. Макаланын негизги жыйынтыгы менен предметин белгилеп көрсөтүүчү аннотация менен негизги сөздөрдүн кыргыз, орус,  англис тилдериндеги котормосунун мазмуну, тактыгы жана сапаты коюлган талаптарга толук жооп берүүсү зарыл. Аннотация 100 сөздөн кем болбошу керек, негизги сөздөр 7-8 сөздөн кем болбошу керек.    
 Формулалар тиешелүү редактордо терилүүгө тийиш (математикалык жана химиялык формулалар үчүн). Таблицаларга темалары толук жазылат, бош графанын калышына жол берилбейт. Шарттуу кыскартуулар менен белгилерге түшүндүрмөсү берилет.                                                        
 Иллюстративдик материалдар төмөнкү форматта берилет: фото сүрөт, сүрөттөр үчүн - tiff же jepg; графика, диаграмма, схемалар ж.б үчүн – exls, сdr. Сүрөттүн артына же алдына автордун фамилиясы, макаланын темасы жана сүрөттүн номери көрсөтүлөт. Иллюстрациялар текстке карай жайгаштырылышы мүмкүн, бирок алар өзүнчө файл түрүндө берилиши зарыл. Себеби калыпка салууда пайдаланылат.
 III. Адабияттардын тизмеси макалада колдонулушу боюнча түзүлөт.
 А) Китептер үчүн – автордун аты-жөнү, эмгектин толук аты, басылып чыккан жери жана жылы;
 Б) Журналдагы макалаларга - автордун аты-жөнү, макаланын толук аты, басылып чыккан жылы жана журналдын аты (“Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана” жана “Известия ВУЗов Кыргызстана” журналдарында жарык көргөн макалаларга сөзсүз шилтеме жасоо);
 В) Диссертациялар үчүн - автордун аты-жөнү, докторлук же кандидаттык дисертациянын толук аты, басылып чыккан жери жана жылы. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*