Багыты : 710200  «Информациялык системалар жана технологиялар» Профили: «Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар»

ББП максаттары
1-максатБүтүрүүчүгө маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагындагы ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый илимдерге тиешелүү фундаменталдуу билимдерди берүү
2-максатСтуденттердин социалдык жана инсандык сапаттарын калыптандыруу: өзүн өзү уюштурууга жана өз алдынча билим алууга жөндөмдүүлүгү; жүрүм-турум жана ой жүгүртүү маданиятына ээ болуу; башкалар менен туура баарлашуу үчүн маалыматты талдоо жана кабыл алуу жөндөмдүүлүгү; максаттарды коюу жана аларга жетүү жолдору; жарандык милдетти аткарууга жана патриоттуулукту көрсөтүүгө даяр болуу; социалдык, этникалык, диний жана маданий айырмачылыктарды сабырдуулук менен кабыл алуу
3-максатТалМУнун миссиясына ылайык, кесиптик ишмердикте дайыма өзгөрүп туруучу шарттарга интеграцияланууга жана адаптацияланууга жөндөмдүү кесиптик компетенцияга ээ квалификациялуу адисти даярдоо
4-максатМаалыматты чогултууга, иштеп чыгууга, талдоо жүргүзүүгө, чечим кабыл алууга жана программалык камсыздоону иштеп чыгууга, уюмдун (организация) ийгиликтүү иштеши үчүн маалымат базаларын түзүүгө маалыматтык системаларды долбоорлоо, инфокоммуникациялык системаларды жана тармактарды башкарууга жөндөмдүү кесипкөй, практикага багытталган, социалдык жактан адаптацияланган, экономикалык жактан сабаттуу, программаларды иштеп чыгууда ийгиликтүү болгон адисти даярдоо 
Профили: «Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар»Окутуунун күтүлүүчү натыйжалары (ОКН):
1 -ОКНГуманитардык, табигый жана экономикалык илимдер тармагындагы : кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү негизги билимдерге ээ
2-ОКНМамлекеттик жана расмий тилдерде баарлашуу жүргүзөт, өз оюн так айта алат, социалдык коммуникация деңгээлинде чет тилдердин биринде сүйлөй алат
3-ОКНКоманданын пикири менен өз оюн координациялай алат, критикалык ой жүгүртөт, өзүн өркүндөтө алат
4-ОКНСтудент кесиптик маселелерди чечүү үчүн маалыматтык технологияларды, системаларды жана тармактарды билет жана колдоно алат
5-ОКНСтатикалык жана динамикалык мазмунду (контент), программалык камсыздоону, маалыматтык ресурстарды иштеп чыгууга жана тармактык процесстерди жана системаларды моделдөөгө жөндөмдүү
6-ОКНИшкананы маалыматташтыруу долбоорлорун иштеп чыгат жана башкарат
7-ОКНЭлектрондук документ жүгүртүүнүн негиздерин жана маалыматтардын коопсуздугун жана бүтүндүгүн камсыз кылууну билет
8-ОКНКомпьютердик жабдууларды жайгаштырууну уюштурат жана программалык камсыздоону жана аппараттык камсыздоону оңдоого жана конфигурациялоого жөндөмдүү
9-ОКНЭкономикада жана бизнесте колдонулган маалыматтык системалардын жана технологиялардын экономикалык эффективдүүлүгүн талдап, пландаштырып жана эсептей алат

Направление : 710200  «Информационные системы и технологии» Профиль: «Информационные системы и технологии»

Цели ООП 
Цель 1Обеспечить фундаментальными знаниями в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук, позволяющие выпускнику успешно осуществлять деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Цель 2Формирование социально-личностных качеств студентов: способность к самоорганизации и самообразованию;  владение культурой поведения и мышления;  способность к анализу и восприятия информации для правильной коммуникации с окружающими;  умение ставить цели и пути их достижения; быть готовыми к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; готовность к толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
Цель 3Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, способствующими интегрироваться и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в профессиональной деятельности.
Цель 4Подготовка профессионального, практико-ориентированного, социально адаптированного, экономически грамотного специалиста, способного разрабатывать программное обеспечение, проектировать информационные системы, проводить сбор, обработку и анализ информации, способен администрировать инфокоммуникационные системы и сети, уметь принимать решения, создавать и управлять базами данных для успешного функционирования организации, успешно работать в коллективе разработчиков.

Результаты обучения образовательной программы:

Результаты обучения
РО 1.Владеет базовыми знаниями в области гуманитарных, естественных и экономических наук лежащих в основе профессиональной деятельности
РО 2.Способен осуществлять деловое общение, аргументированно и ясно выражать свои мысли на государственном и официальном языках, владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения; 
РО 3.Умеет согласовывать своё мнение с мнением коллектива, критически мыслить, самосовершенствоваться; 
РО 4.Студент знает и применяет информационные технологии, системы и сети, а также владеет основными методами алгоритмизации объектно-ориентированным программированием для решения профессиональных задач; 
РО 5.Способен обрабатывать статический и динамический контент, разрабатывать программное обеспечение, информационные ресурсы и моделирование процессов и систем отраслевой направленности; 
РО 6.Разрабатывает и управляет проектами по информатизации предприятий; 
РО 7.Владеет основами управления электронного документооборота и обеспечения безопасности и целостности информационных данных; 
РО 8.Организует размещение компьютерного оборудования и способен производить отладку, наладку и тестирование программных продуктов и баз данных; 
РО 9.Способен анализировать, планировать и проводить расчет экономической эффективности применяемых в экономике и бизнесе информационных систем и технологий. 

Требования к результатам освоения ООП подготовки бакалавра:

Выпускник  по  направлению  подготовки  710200  –  Информационные  системы  и технологии  с присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:

ВидыКомпетенции
Общенаучными (ОК):
ОК-1Способен критически оценивать и использовать научные знания об окружающем мире, ориентироваться в ценностях жизни, культуры и занимать активную гражданскую позицию, проявлять уважение к людям и толерантность.
инструментальными (ИК):
ИК-1Способен вести деловое общение на государственном, официальном и на одном из иностранных языков в области работы и обучения;
ИК-2Способен приобретать и применять новые знания с использованием информационных технологий для решения сложных проблем в области работы и обучения;
ИК-3Способен использовать предпринимательские знания и навыки впрофессиональной деятельности
— социально-личностными и общекультурными (СЛК):
СЛК-1Способен обеспечить достижение целей в профессиональной деятельности отдельных лиц или групп
                                                              Профессиональными (ПК)
      Проектно-конструкторскаядеятельность:
ПК-!Способен моделировать, анализировать и использовать формальные методы конструирования программного обеспечения;
ПК-2Способенразрабатывать,согласовыватьивыпускатьвсевидыпроектнойдокументации;
ПК-3Способен формализовать предметную область программного проекта и разработать спецификации для компонентов программного продукта;
ПК-4Способен применять инструментальные средства к проектированию, моделированию и тестированию программных продуктов;
ПК-5Способен разбираться с исходным кодом ПО иработать с документацией;
ПК-6Способен создавать программные интерфейсы
Производственно-технологическая деятельность:
ПК-7Способен использовать операционные системы, сетевые технологии, средства разработки программного интерфейса, применять языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами данных;
ПК-8Способен применять основные методы и технологии разработки инфокоммуникационных систем;
ПК-9Способен применять методы оценки качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования);
ПК-10Способен взаимодействовать с заказчиком в процессе реализации инфокоммуникационных систем
Оорганизационно-управленческая деятельность:
ПК-11Способен понимать модели жизненного цикла, методы управления процессами разработки требований, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопровождения;
ПК-12Способен планировать и управлять ИТ-проектами в небольших группах;
ПК-13Способенорганизовыватьрабочиее места, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования;
ПК-14Способен администрировать инфокоммуникационные системы и сети
Сервисно — эксплуатационная деятельность:
ПК-15Способен выполнить инсталляцию, отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию;
ПК-16Способен обеспечить поддержку работоспособности и сопровождение информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества;
ПК-17Способен обеспечить условия жизненного цикла инфокоммуникационных систем, безопасность и целостность данных инфокоммуникационных систем и технологийПри разработке образовательной программы подготовки бакалавра все универсальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа, включатся в набор требуемых результатов обучения программы. В процессе подготовки обучающийся может приобрести другие (специальные профессиональные) компетенции, связанные с конкретным профилем его подготовки.Профиль определяется дополнительными специальными профессиональными компетенциями в количестве не более 5 наименований и определяется вузом самостоятельно. Перечень профилей утверждается УМО.Перечни дополнительных компетенций определяются на основании национальной рамки квалификаций, отраслевых/секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов (при наличии).
Прокрутить вверх