Талас мамлекеттик университетиндеги багыттар жана профилдер

 ШифрыБагыты жана профили Направления и профилиПрофилиОкуу формасы 
1  550100Табигый – илимий билим берүү Естественно – научное образованиеБиологияКүндүзгү, сырттан   
ГеографияКүндүзгү, сырттан   
  Химия Күндүзгү 
2550200Физико- математикалык билим берүү Физико-математическое образованиеМатематикаКүндүзгү, сырттан   
ИнформатикаКүндүзгү, сырттан   
  Физика күндүзгү 
3550300Филологиялык билим берүү Филологическое образованиеКыргыз тили жана адабияты Кыргызский язык и литератураКүндүзгү, сырттан   
Орус тили жана адабияты Русский язык и литератураКүндүзгү, сырттан   
Чет тили (англис тили, немец тили) Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) Чет тилиКүндүзгү 
4  550700  ПедагогикаПедагогика жана башталгыч билим берүү усулу Педагогика и методика начального образованияКүндүзгү, сырттан   
  Педагогика жана мектепке чейинки билим берүү усулу Педагогика и методика дошкольного образованияКүндүзгү, сырттан 
5550400Социалдык – экономикалык билим берүүТарых ИсторияКүндүзгү, сырттан   
6670300  Транспорттук процесстердин технологиясы Технология транспортных процессовЖол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу Организация и безопасность движенияКүндүзгү, сырттан   
7640200Электроэнергетика жана электротехника Электроэнергетика и электротехникаЭлектроснабжение Күндүзгү, сырттан 
8710200Маалыматтык системалар жана технологиялар Информационные системы и технологииЭкономикадагы маалыматтык системалар жана технологиялар Информационные системы и технологии в экономикеКүндүзгү, Сырттан       
9710100Информатика жана эсептөө техникасы Информатика и вычислительная техникаМаалыматты кайрадан иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкарууКүндүзгү 
10580100  ЭкономикаЭкономика жана өндүрүштө башкаруу (тармактар боюнча) Экономика и управление на предприятии (по отраслям)Күндүзгү, сырттан   
Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит Бухгалтерский учет, анализ и аудитКүндүзгү, сырттан   
11 580200 МенеджментМенеджмент Күндүзгү, сырттан 
12 Айыл чарба Сельское хозяйствоАгроэкономикаКүндүзгү, сырттан   
13  Саламаттык сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия Информатика в здравохранении и биомедицинская инженерияСаламаттык сактоодогу информатика Информатика в здравохранении  Күндүзгү   
14 Колдонмо математика жана информатика Прикладная математика и информатикаКолдонмо математика жана информатика Прикладная математика и информатикакүндүзгү 
15 МенеджментМенеджментКүндүзгү, сырттан 

КОБББнүн адистиктери

№ п/п№ шифраАдистиктин аталышы Наименование специальностиКвалификациясы КвалификацияОкуу формасы Форма обучения 
  1.    220206Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу Автоматизированные системы обработки информации и управленияТехникКүндүзгү 
2.  190604Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  ТехникКүндүзгү 
3.030505Укук таануу ПравоведениеЮристКүндүзгү, сырттан 
    4.050704Мектепке чейинки билим берүү Дошкольное образованиеМектеп жашына чейинки балдардын тарбиячысы Воспитатель детей дошкольного возрастаКүндүзгү, сырттан 
  5.050709Башталгыч класстарды окутуу Преподавания в начальных классахБашталгыч класстын мугалимиКүндүзгү, сырттан 
6.080110Экономика жана бухгалтердик эсеп(тармактар боюнча) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  БухгалтерКүндүзгү, сырттан 
  7.140212Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) Электроснабжение (по отраслям)  Техник-электрикКүндүзгү 
8.050303Чет тили Иностранный языкБашталгыч класстарга чет тили мугалими Учитель иностр.языка в начальных классахКүндүзгү 
9.071202БиблиотековедениеБиблиотекарьКүндүзгү, сырттан 
10130403Ачык тоо-кен иштери Открытые горные работыТоо техниги-технолог Горный техник-технологКүндүзгү 
11.230108Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) Компьютерные системы и комплексы (по отраслям)Компьютердик системалардын техниги Техник по компьютерным системамКүндүзгү 
12.050711Социалдык педагогика Социальная педагогикаСоциалдык педагогика Социальная педагогикаКүндүзгү 
13.050721  Дене тарбия Физическая культураДене тарбия жана спорт боюнча мугалим Учитель по физической культуре и спорту.Күндүзгү 
14.230701Колдонмо информатика (тармактар боюнча) Прикладная информатика (по отраслям)Техник — программист Күндүзгү 
Прокрутить вверх