Талас мамлекеттик университетинин миссиясы

Талас мамлекеттик университетинин миссиясы
Азыркы коомдун кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка  жөндөмдүү адистерин  даярдоо.
Келечеги
Талас мамлекеттик университети – Талас регионундагы ыкчам өнүгүп жаткан билим-илим,   инновациялык-интеллектуалдык жана маданий-агартуу борбору катары кеңири билим берүүчүлүк жана илимий-изилдөөчүлүк кызматтарын камтыган окуу жана илимий борборлор менен өнөктөштүк байланыштарды өнүктүргөн, жогорку деңгээлдеги бүтүрүүчүлөрдү, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди  даярдоочу жогорку окуу жайы.
Университеттин стратегиялык максаттары жана ишмердүүлүгүнүн тапшырмалары
1.      Компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Максаты: Азыркы ата-мекендик жана эл аралык талаптарга жооп берген кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка  жөндөмдүү адистерди  даярдоо

1.Билим берүү программаларын дүйнөгө таанылган агенттиктерден көз  карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү ишке ашыруу
2.Компетенттик жана инсанга багытталган ыкмага негизделген көп  профилдүү билим берүүнү жайылтуу
3.Окутуучулар менен студенттердин республикалык жана эл аралык академиялык мобилдүүлүгүн кеңейтүү
4.Окутуунун инновациялык ыкмаларын, анын ичинде маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окутуу ыкмаларын киргизүү
5.Окуу  процессине мониторинг жүргүзүүнүн заманбап  ыкмалары менен сапатты көзөмөлдөөнүн  ички механизмдерин өркүндөтүү  жана  жайылтуу
6.Чет элдик студенттердин үлүшүнүн этап менен өсүүсүнө көмөктөш чараларды аныктоо
7.Англис тилинде ишке ашуучу жогорку билим берүү программаларын киргизүү
8.Чет элдик өнөктөштөр менен байланыш түзүүнүн негизинде кош диплом берүү системасын киргизүү
9.Университеттин жогорку билим берүү программаларынын ранжирлөөсүнө катышуусу
10.Орус тилинде билим берүүчү мектептер үчүн педагогикалык кадрларды даярдоо
11.Билим берүү кызматтарынын чөйрөсүн кенейтүү
 
2. Илим, билимдин жана өндүрүштүн интеграциясына багытталган ТалМУнун илимий потенциалын өркүндөтүү

Максаты:

Илимдин, бизнестин жана мамлекеттик башкаруу органдарынын жаны бириккен формасынын негизинде аймак аралык жана ведомстволор аралык долбоорлорго кирүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жана Талас регионунун жанычыл экономикалык өнүгүү фактору катары университеттин илимий ишмердүүлүгүн жогорулатуу

Милдеттери:

1.Университет менен бизнес-структуралар ортосундагы  мамлекеттик жеке  өнөктөштүктү өнүктүрүү максатында жаңы окуу-илимий лабораториялары  менен борборлорду түзүү жана иштеп жаткандарын жаңылоо (модернизациялоо)

2.Жогорку квалификациялуу илимий кадрларды (адистерди) даярдоо
3.Илимий-изилдөө иштерин каржылоо максатында сырттан инвестицияларды тартуу
3.Тарбиялык жана коомдук иштерди өркүндөтүү
1.Тарбиялык максаттарда социалдык-маанилүү жана инсанга багытталган мамилелерди өркүндөтүү
2.Студенттик өзүн-өзү башкаруу уюмунун ишинин эффективдүүлүгү менен анын тиешелүү түзүмдөр жана программалар менен болгон социалдык өнөктөштүгүн күчөтүү
3.Университетте куратордук иштин тутумун өркүндөтүү
4.Тарбия иштери боюнча кенен спектрдеги массалык иш-чараларды өткөрүү
5.Улуттук баалуулуктардын негизинде өз ата-мекенин сүйүүнү пайда кылуучу комплекстик тутумду өркүндөтүү
6.Студенттик өзүн-өзү башкаруунун уюштуруу структурасын өркүндөтүү
7.Студенттердин ар тараптан өнүгүүсүн жана өз алдынча өсүшүн камсыз кылуу
8.Университеттин кызматкерлерине социалдык жактан жардам берүүнү системалык түрдө уюштуруу
9.Университеттин студенттерине социалдык жактан жардам берүүнү системалык түрдө уюштуруу
10.Мамлекеттик тил программасын жана көп тил принциптерин иш жүзүнө ашыруу (денгээлдер боюнча үч тилдүү билим берүү үчүн)
11.Сырткы чөйрөдө университеттин имиджин жайылтуу
12.Университеттин бүтүрүүчүлөр ассоциасасыныни шмердүүлүгүн өстүрүү
13.Университеттин юбилейлик иш-чараларын даярдоо
4. Инфрастуктураны өнүктүрүү жана заманбап маалымат технологияларын жайылтуу

Максаты: Инфраструктураны жана информациялык технологияларды өркүндөтүүнүн негизинде сапаттуу билим берүүнүн шарттарын түзүү

1.Университеттин инфраструктуралык обьектилерин модернизациялоо
2.Университеттин материалдык-техникалык базасын кеңейтүү
3.ЖОЖдун тармактык  инфраструктурасын өнүктүрүү
 5. Университеттин имиджин жана башкаруу тутумун өркүндөтүү

Максаты:

Университеттин системалык башкаруусунун эффективдүүлүгүн жана имиджин жогорулатуу

1.Университеттин башкаруусунун уюштуруу структурасын өркүндөтүү
2. ЖОЖдун электрондук башкаруусунун системасын өркүндөтүү
3.Университетте башкаруу менеджментинин сапатын жакшыртуу
4.Университеттин профессордук-окутуучулар жамаатынын жана студенттеринин жетишкендиктери жөнүндө калктын, экономиканын тармактарынын билдирүүлөрүн жогорулатуу максатында   эл аралык жана чет элдик мамлекеттердин катышуусунда улуттук иш-чараларды өткөрүү (конкурстар, чемпионаттар, көргөзмөлөр, фестивалдар ж.у.с).
Миссия Таласского государственного университета
Подготовка профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов современного общества
Перспективное видение
Таласский государственный университет – динамично развивающийся современный образовательно-научный, инновационно-интеллектуальный и культурно-просветительный центр Таласского региона, деятельность которого включает широкий спектр образовательных и научно-исследовательских услуг, развивающий партнерские связи с потребителями, учебными и научными центрами, обеспечивающий высокий уровень подготовки выпускников, конкурентоспособных кадров.
Стратегические цели и задачи деятельности университета
1.      Подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов.

Цель: Подготовка профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов соответствующих современным отечественным и международным требованиям

1.Реализация институциональной и программной аккредитации в признанных независимых аккредитационных агентствах;

2.Внедрение многопрофильного образования, основанной на компетентностном и личностно-ориентированном подходе;
3.Расширение внутриреспубликанской и международной академической мобильности студентов и преподавателей;
4.Внедрение инновационных методов обучения,  в том числе и с использованием информационных технологий;
5.Внедрение и усовершенствование механизмов внутреннего контроля качества и современных методов мониторинга учебного процесса
6. Определение мер, способствующих поэтапному увеличению доли иностранных студентов
7. Внедрение образовательных программ высшего образования, реализуемых на английском языке
8. Введение системы двойного дипломного образования посредством установления связи с зарубежными партнерами
9. Участие университета в ранжировании по реализуемым программам ВПО
10. Подготовка педагогических кадров для школ с русским языком обучения
11.Расширение спектра образовательных услуг
 
2.      Совершенствование научного потенциала ТалГУ, ориентированного на интеграцию науки, образования и производства

Цель:

Развитие научной деятельности университета как фактора инновационного экономического развития Таласского региона и Кыргызской Республики путем включение научно-исследовательских работ ТалГУ в межведомственные и межрегиональные проекты на базе новых интеграционных форм науки, бизнеса и органов государственного управления.

1.Модернизация существующих и создание новых учебно-научных лабораторий и центров, с целью развития государственно-частного партнерства между университетом и бизнес-структурами;
2.Подготовка высококвалифицированных научных кадров;
3.Привлечение инвестиций для финансирования научно-исследовательских работ.
3.      Совершенствование воспитательной и социальной работы
1.Усовершенствование личностно-ориентированных и социально-значимых подходов в воспитательных целях
2.Повышение эффективности работы студенческого самоуправления и их социального партнерства с соответствующими структурами и программами
3.Совершенствование системы кураторской работы в университете
4.Проведение массовых мероприятий по широкому спектру воспитательной работы
5.Совершенствование комплексной системы формирования патриотизма на основе национальных ценностей
6.Совершенствование организационной структуры студенческого самоуправления
7.Обеспечение всестороннего развития и самосовершенствования обучающихся
8.Организация системной работы по социальной поддержке сотрудников университета
9.Организация системной работы по социальной поддержке обучающихся университета
10.Реализация программ госязыка и  принципов многоязычия (для внедрения трехъязычного обучения по уровням образования)
11.Продвижение имиджа университета во внешней среде
12.Развитие деятельности ассоциации выпускников университета
13.Подготовка юбилейных мероприятий университета
4.      Развитие инфраструктуры и внедрение современных информационных технологий.

Цель: Создание условий для предоставления качественных образовательных услуг посредством  развития  инфраструктуры и информационных технологий.

1.Модернизация объектов инфраструктуры университета
2.Расширение материально-технической базы университета
 3.Развитие сетевой инфраструктуры ВУЗа.
5.      Совершенствование системы управления и улучшения имиджа университета

Цель: Повышение эффективности системного управления  и имиджа университета

1.Совершенствование организационной структуры управления университета
2.Совершенствование системы электронного управления вузом
3.Улучшение качества менеджмента в университете
4. Проведение национальных мероприятий (конкурсы, чемпионаты, выставки, фестивали и т.п) с участием международных организаций и зарубежных государств для повышения информированности населения, отраслей экономики о достижениях и успехах профессорско-преподавательского состава и студенческого коллектива университета
Прокрутить вверх