Табият таануу кафедрасы

[spoiler title=»Кафедра жөнүндө» style=’blue’ collapse_link=’true’]

ТАШИБЕКОВА ЗАМИРА МАЗЕЛОВНА

Кафедра башчысы

Илимий наамы: биология илимдеринин кандидаты (2013-ж.)
Илимий даражасы:  доцент  (2015-ж.)

Билими: 1993-ж. Ж. Баласагын атындагы КУУ «Биология жана химия» адистигин бүтүргөн.

 Илимий эмгектери:  2 монография,  30 ашык илимий макалалар  жарыкка  чыккан. 2  патент алган.

Байланышуу маалыматтары: e-mail: zamira_tashybekova@mail.ru


Табият таануу кафедрасынын жалпы профессордук окутуучулар жамааты

 

 Бүгүнкү күндө кафедра 550100- «Табигый илимдик билим берүү» багыты боюнча бакалавр «Биология», «География» «Химия» профилиндеги адистер даярдалат. Окуу планына ылайык кафедранын окутуучулары «Биология» адистиги  34, «География» адистиги  35  дисциплинаны тейлейт. Окутуучулар тарабынан типтүү программалардын негизинде окуу-усулдук комплекстер, жумушчу прграммалар, силлабустар иштелип чыгып AVN порталына жүктөлгөн. Кафедранын материалдык-техникалык базасында  4  лаборатория, 2 усулдук кабинет бар.

Кафедранын  курамында 19 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен штатта 11 окутуучу:  1 илимдин доктору, 3 доцент (3 илимдин кандидаттары), 3 ага окутуучу, 2 окутуучу,  1 методист, 1 лаборант бар. Кафедранын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы 37% түзөт. 

 

Эмбриологиянын негизинде гистология дисциплинасы боюнча практикалык сабак

Адамдын жана жаныбарлардын физиолигиясы дисциплинасы боюнча практикалык сабак

Табият тануу кафедрасы жогорку квалификациалуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында Талас шаарындагы орто мектептер менен келишимдин негизинде иш жүргүзүп, адистерди даярдоо, кызматка кабыл алуунун вакансиясын жүргүзүү ж.б. багытта иш алып барат.

Табият таануу кафедрасы  Ж. Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаев атындагы КМУнун, кафедралары менен илимий, окуу-методикалык жактан байланыштары бекем.

Акыркы 5 жыл аралыгында илим-изилдөө иштеринин   3 патент алынган жана 200 макала, 2 монография,  4  окуу курал  жана 10 усулдук көрсөтмө жарык көргөн.

Кафедра адистик боюнча  бардык билим берүү, өндүрүштүк тармакта иштөөгө жогорку квалификациялуу, профессионалдуу, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

 

 САГЫНБЕКОВ ЖЫШАН САГЫНБЕКОВИЧ

Илимий наамы: айыл-чарба илимдеринин кандидаты (1983-ж)

Илимийдаражасы:  доцент  ( 2012-ж.).

Билими: 1966-ж.  К.И.Скрябин ат. айыл-чарба институту  «Зоотехник»  адистигин бүтүргөн.

Илимий эмгектери: 30 илимий макала жана 2 окуу-усулдук эмгектер. 

ЖУСУПОВА  КУЛМАЙРАМ  АЛТЫМЫШБАЕВНА

Илимий наамы:  Химия илимдеринин кандидаты (2000-ж)

химия илимдернин  доктору( 2018-ж )

Илимий даражасы: доцент,(2008-ж), ТалМУнун профессору  (2020-ж)

Билими: 1969ж. В.В. Маяковский ат. КАПИ «Биология-химия» адистигин  аяктаган.

Илимий эмгектери:  30 илимий макалалар.2окуу –методикалык көрсөтмө

                                Байланышуу маалыматтар: E-mail:

 

МЫРЗАБЕКОВА СҮЙҮМКАН САДЫРБЕКОВНА

окутуучу

Билими: (2001) Талас Мамлекеттик Университети адистиги: Биология 

Илимий темасы: «Биоэкологические особенности различных сортов земляники лесной в условиях Таласской долины»

Илимий эмгектери: 15 илимий макалалар, 1 усулдук корсотмо жарыкка чыккан.

Байланышуу маалыматтары: smyrzabekova@inbox.ru

КАЙНАЕВА ЖАЗГУЛУ АБДЫЛДАБЕКОВНА

Ага окутуучу

Билими: (2001-ж) Талас Мамлекеттик Университети «адистиги: Биология. Артыкчылык диплом менен аяктаган.

Илимий темасы: «Гельминтафауна рыб бассейна реки Талас»

Илимий эмгектери: 9 илимий макалалар жана 1 методикалык көрсөтмө жарыкка чыккан.     

 Байланышуу маалыматтары: e-mail: zkaynaeva@mail.ru

ШАБДАНОВА НАДИРА КОРГОНБАЕВНА
Ага окутуучу
Билими: (2001-ж) Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети

адистиги: Биология
(2004 — ж.) Жусуп Баласагын атындагы КУУ нин ЦМАНОП болумундо аспирантураны аяктаган.

Илимий темасы: » Изменение функции ГГНС у людей занимающихся выращиванием табака»
Илимий эмгектери: 20 илимий макалалар жана 2 методикалык корсотмо жарыкка чыккан.

Байланышуу маалыматтары: e-mail: nadira_shabdanova@mail.ru.

БАЙЖИГИТОВА НАСЫЙКАТ ЧЫНАРБЕКОВНА

Ага окутуучу.

Билими: (2003-ж) Талас Мамлекеттик Университети «адистиги: Биология. Адистешүү: Экология».  Артыкчылык диплом менен аяктаган.

Илимий темасы: «Современные тенденции модернизации экологического оброзования в высших учебных заведениях»

Илимий эмгектери: 15 илимий макалалар жана 2 методикалык көрсөтмө жарыкка чыккан.      

Байланышуу  маалыматтары: e-mail: bayzhigitova81@mail.ru

 

Козубекова Алмаш Токтобековна

Ага окутуучу 

Билими: (2001-ж.) Ж .Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети

адистиги: География жана экология 

(2003-ж.) Жусуп Баласагын атындагы КУУ нин ЦМАНОП болумундо магистратураны аяктаган.

Илимий темасы: «Геоэкологическое исследование природно-рекреакционных ресурсов Таласской области в целях развития туристской отрасли в регионе»

Илимий эмгектери: 14 илимий макалалар жана 3 методикалык корсотмо жарыкка чыккан.

Байланышуу маалыматтары: kozubekova.a@mail.ru

 

ТОКТОРАЛИЕВ ЭРКИНБЕК ТОРОБЕКОВИЧ

Ученое звание: география илимдеринин кандидаты  (2002-ж)

Ученая степень: доцент (2011-ж)

Образование:  1998-ж. КГУСТА «Инженер-куруучу»

                           1999-ж.  магистр

Научные труды: 30 илимий макала, 4 методикалык көрсөтмө жарыкка чыккан.      

Контактные данные: E-mail: erkin toktoraliev@mail.ru

АБДРАХМАНОВА ВЕНЕРА АМАНБЕКОВНА

Окутуучу

Билими: (2009-ж) Талас Мамлекеттик Университети «Биология» адистиги

Илимийэмгектери: 10 илимий макала жарыкка чыккан

                       Электрондук почта: kg_minera@mail.ru


18.12.20. Бугун Талас шаарындагы А.Огомбаев атындагы музыкалык мектепте дене бой жактан даярдоо боюнча, нормативдик талаптарды тапшырууда жогорку баскычтагы тош белгилер жана куболуктор ТалМУнун Табият таануу жана Биоинженерия кафедрасынын окутуучуларына Дуйшобаев К.С., Сагынбаева С.Т., Кайнаева Ж.А., Шабданова Н.К. тапшырылды. Тапшыруу аземине Талас облусунун ыйгарым укуктуу окулу Бузурманкулов А.М. Талас шаарынын мэри Жузупбеков А. , ТалМУнун ректору Упенов А.Ш. жана республикалык, облусттук спорт мекемелеринин жетекчилери жана мугалимдер катышышты.

18.12.20. Сегодня в г. Талас в Музыкальной школе имени А. Огомбаева преподавателям кафедры Естествознания и Биоинженерии Таласского государственного университета Дуйшобаеву К.С., Сагынбаевой С.Т., Кайнаевой Ж.А., Шабдановой Н.К.  вручили грамоты и значки за высокие показатели  прохождения нормативных требований по физической подготовке.   На церемонии присутствовали полномочный представитель Таласской области Бузурманкулов А.М., мэр г.Таласа Жузупбеков А., ректор Таласского государственного университета Упенов А.Ш., а также руководители и преподаватели республиканских и региональных спортивных учреждений.

Бугун 01.12.20.Буткул дуйнолук СПИД ке каршы курошуу кунуно карата "ВИЧ жана СПИД" деген темада Талас облусттук СПИД ке каршы курошуу борборунун башкы дарыгери Алишерова Гульмира Шайлообековна, Улуттук "Кызыл Ай" коомунун Талас облусттук окулу Аязбеков Ратбек Эркинбекович менен биргелештикте Талас мамлекеттик университетинин Табият таануу жана Биоинженерия кафедраларынын окутуучулары Кайнаева Ж.А., Шабданова Н.К. тарабынан уюштурулган кезектеги теориялык семинар болуп отту.

Сегодня 01.12.20 года в всемирный день борьбы со СПИДом преподаватели кафедры Естествознания и Биоинженерии Таласского государственного университета Кайнаева Ж.А., Шабданова Н.К. провели очередной теоретический семинар на тему “ВИЧ и СПИД” совместно с областным центром борьбы со СПИДом. Гостям семинара были представитель областного центра врач Алишерова Гульмира Шайлообековна и представитель областного общества “Красного полумесяца” Аязбеков Ратбек Эркинбекович

            Сегодня 26.04.19 в Таласском государственном университете прошла 16 студенческая научно-практическая конференция «Аймактарды онуктуруунун жана санариптештируунун актуалдуу маселелери». По итогам выступления студенты кафедры «Естествознания» Окумбаева Залкар студент группы Б-1-18 занял 1 призовое место руководитель преп. Шабданова  Н.К.,  Медетбекова Мээрим студентка группы Г-16 заняла 2 призовое место руководитель ст. преп. Козубекова А.Т., Макканбай кызы Гульбахира студентка группы Г-16 заняла 3 призовое место руководитель ст. преп. Козубекова А.Т.

Бугун 26.04.19. ТалМУда «Аймактарды онуктуруунун жана санариптештируунун актуалдуу маселелери» аттуу 16-студенттик илимий тажрыйбалык конференция болуп отту. Конференцияда «Табигый экологиялык илимдер» секциясында Б-1-18 группасынын студенти Окумбеков Залкар «Талас ороонундогу зоопарктын тарбиялык мааниси» деген темада доклад окуп, 1-орунга, Г-1-16 группасынын студенттери Медетбекова Мээрим 2-орунга, Макканбай кызы Гулбахира 3-орунга ээ болушту.

20.10.20. куну CAMP alatoo долбоорунун алкагында, «Токой жана айылдык питомниктерди колдоо аркылуу кургакчыл жерлерди жашылдандыруу» деген темада семинар уюштурулуп, практикалык иш чара Талас областтык токой чарбасынын питомнигинде откорулду. Теориялык жана практикалык ишти Э.З. Гареев атындагы ботаникалык бактын илимий кызматкери алып барды.

20.10.20 года в рамках проекта CAMP Ala-Too был организован семинар на тему «Лес и озеленение засушливых земель за счет благоустройства сельских питомников». Практическая часть работы была проведена в питомнике областного лесного хозяйства. Теоретическую и практическую работу провёл научный сотрудник ботанического сада им. Э.З. Гареева.

Бугун 07.09.20. «Распространение доступных технологий на местном уровне в Центральной Азии для поддержки ЦУР и адаптации к изменению климата» аттуу темада семинар тренинг Чон Кара -Буура айылындагы «Бакча Сарай» комплексинде болуп отту. Семинар Улуттук координатор Постнова Евгения Александровна жана Талас областы боюнча координатор г.и.к., доцент Донбаева Гулайым Чыныбековна менен биргеликте отулду. Семинарда азыркы мезгилде глобалдык климаттын озгоруусуно байланыштуу жергиликтуу калктын, фермерлердин, дыйкандардын суугатчылыкта, дыйканчылыкта, багбанчылыкта, мал чарбачылыкта климаттын озгоруусуно даярдык катары Тамчылатып суугаруу системасынын тузулушунун схемасы жана алардын артыкчылыктары, практика жузундо корсотулду.Семинарга Бакыян, чон Кара- Буура орто мектебинин мугалимдерди жана ТалМУ нун Табият таануу жана педагогика факультетинин Биоинженерия жана Табият таануу кафедрасынын окуутуучулары Кайнаева Ж.А., Шабданова Н.К. катышышты. Семинардын жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар ыйгарылып, коптогон корсотмо куралдар таркатылды. Уюштуруучуларга жана координаторлорго ыраазычылык билдиребиз! Семинардын улануусун кутобуз.

            Сегодня 07.09.20 года в комплексе «Бакча Сарай» в селе Чон Кара-Буура прошёл семинар-тренинг на тему «Распространение доступных технологий на местном уровне в Центральной Азии для поддержки ЦУР и адаптации к изменению климата». Семинар провели Национальный координатор Постнова Евгения Александровна и координатор по Таласской области г.и.к., доцент Донбаева Гулайым Чыныбековна. На семинаре на практике в качестве подготовки к глобальным изменениям климата были показаны схемы системы капельного орошения и её особенности для фермеров, земледельцев, садоводов, скотоводов. На семинаре участвовали учителя школы Чон Кара-Буура и преподаватели кафедры «Естествознания» Кайнаева Ж.А.,  Шабданова  Н.К. По итогам семинара были вручены сертификаты и наглядные раздаточные материалы. Организаторам и координаторам выражаем огромную благодарность! Ждем продолжения семинара.

26.01.21. CAMP АлаТоо долбоорунун алкагында, » Токой жана айылдык питомниктерди колдоо аркылуу кургакчыл жерлерди жашылдандыруу» деген темада тегерек стол болуп отту. Тегерек столго ТалМУнун Табият таануу жана педагогика факультетинин Табият таануу жана Биоинженерия кафедраларынын окутуучулары, Талас облусттук мектептердин директорлору жана мугалимдер катышышты. Тегерек столдун уюштуруучуларына Билимбек Ажибековко жана Эркинбек Койчумановко терен ыраазылык билдиребиз!

26.01.21 20 года в рамках проекта CAMP Ala-Too был проведён круглый стол на тему «Лес и озеленение засушливых земель за счет благоустройства сельских питомников». На круглом столе участвовали преподаватели кафедры «Естествознания» и «Биоинженерии» ТалГУ, директоры и учителя средних школ Таласской области. Выражаем огромную благодарность организаторам круглого стола Ажибекову Билимбек и Койчуманову Эркимбеку.

16.04.19. ТалМУнун табият таануу кафедрасынын ага окутуучусу Бешкемпирова В.К. биология адистигинин 1-курсу менен «Түр жанан анын критерийлери» деген темада университеттин деңгээлинде ачык сабак өтүлдү. Ачык сабакка университеттин ОУК төрагасы Тургунбаев М.С жана мүчөлөрү, кафедранын окутуучулары катышышты

16.04.19 ст.преп. кафедры “Естествознания” ТалГУ Бешкемпирова В.К.  провела студентам 1 курса открытый урок на тему “Вид и его критерии” на уровне университета. На уроке присутстовали председатель УМС Тургунбаев М.С., члены УМС, преподаватели кафедры.

04.04.2019. ТалМУнун табият таануу жана педагогика факультетинин табият таануу кафедрасынын ага окутуучулары Бешкемпирова В К, Байжигитова Н.Ч «Табигый предметтерде старттык эксперимент ыкмасын колдонуу өзгөчөлүгү» деген темада теориялык семинар өткөрүштү. Семинарга кафедранын окутуучулар жамааты жана студенттер катышышты.

04.04.2019. Преподаватели кафедры «Естествознания» ТалГУ Бешкемпирова В.К., Байжигитова Н.Ч. провели теоретический семинар на тему «Табигый предметтерде старттык эксперимент ыкмасын колдонуу өзгөчөлүгү». На семинаре присутствовали преподаватели и студенты кафедры «Естествознания».

Бугун 13.12.19.ТалМУнун Табият таануу жана педагогика факультетинде 2019-2020 окуу жылындагы педагогикалык практиканын кезектеги жыйынтыктоочу конференциясы болуп отту. Конференцияга ТалМУнун окуу жана илимий иштер боюнча проректору т.и.к., доцент Тургунбаев М.С. жана факультеттин деканы б.и.к., доцент Мырзабекова У. Ж. о.э факультеттин окутуучулары жана #5 орто мектебинин математика мугалими Солтонбекова К.Ж., А.Чолпонкулов атындагы #1 орто мектебинин башталгыч билим беруу классынын мугалими Тенирбердиева А.К. жана жогорку курстун студенттери катышышты.

Сегодня 13.12.19 на факультете «Естествознания и педагогики» ТалГУ был проведён очередная итоговая конференция по педагогической практике за 2019-2020 уч. год. На конференции участвовали проректор по научной работе к.т.н., доц. Тургунбаева М.С., декан факультета к.б.н. Мырзабекова У.Ж., директора и учителя СШ г. Талас, ППС факультета и студенты старших курсов.

Бугун «Табият таануу» кафедрасында аккредитациянын талаптары боюнча ата- энелер менен баарлашуу, маалымат беруу жана анкета алуу иш чаралары жургузулду.

Сегодня на кафедре была проведена встреча с родителями студентов с целью общения с родителями, дать информацию ТалГУ и заполнить анкету.

Бугун 22.11.19. ТалМУнун табият таануу жана педагогика факультетинин, табият таануу кафедрасынын окутуучулары Кайнаева Ж.А., Шабданова Н.К. «СПИД жана коом» деген темада теориялык семинар откорушту. Семинарга Талас облустук «СПИД» борборунун башкы врачы Ниязалиев Базарбай Казыбекович тема боюнча маалымат берди. О.э. «Кызыл Ай» коомунун кызматкерлери Шейшенова Гулипа, Султанов Чынгыз, Турдукулова Эльнура презентация жасашты. Отулгон семинарга окутуучулар жана студенттер активдуу катышышты.

Сегодня 22.11.19 преподаватели кафедры «Естествознания» и «Биоинженерии» факультета «Естествознания и педагогики» ТалГУ Кайнаева Ж.А., Шабданова Н.К. провели теоретический семинар на тему «СПИД и общество». На семинаре участвовали главный врач областного центра «СПИД» Ниязалиева Б.К., сотрудники  общества «Красного полумесяца», ППС  и студенты.

Бугун 17.05.19. ТалМУнун «Региондорду онуктуруу жана олкону санариптештируу жылына» карата откорулуучу «Аймактарды жана санарип технологияларды онуктуруудо бирдиктуу маалыматтык мейкиндикти тузуунун илимий-теориялык негиздери» аттуу республикалык илимий-практикалык конференциясы болуп отту. Конференцияда «Табигый, физика-математика жана техника илимдери» секциясында макалалар баяндалып, сыйлыктарга ээ болушту.

Сегодня 17.05.19 в ТалГУ прошла ежегодная научно-практическая республиканская конференция «Аймактарды жана санарип технологияларды онуктуруудо бирдиктуу маалыматтык мейкиндикти тузуунун илимий-теориялык негиздери». По итогам конференции преподаватели кафедры «Естествознания» на секции «Естествознания, физико-математических и технических наук» заняли призовые места. 1 место- Козубекова А.Т., 2- место Шабданова Н.К., 3- место Садыралиева Н.И.

09.04.куну ТалМУнун табият таануу жана педагогика факультетинин, табият таануу кафедрасынын окутуучусу Молдалиева Ж.Н. Б-1-15 группасына «Адамдардын жана жаныбарлардын физиологиясы» дисциплинасы боюнча, «Эндокриндик бездердин физиологиясы» деген тамада ачык сабак отту. Сабакка кафедранын окутуучулар жамааты жана студенттер катышышты.

09.04. числа  преподаватель кафедры «Естествознания» Молдалиева Ж.Н. в группе Б-1-15 провела открытый урок на тему  «Эндокриндик бездердин физиологиясы» по дисциплине «Физиология человека и животных».  На уроке присутствовали ППС и студенты кафедры.

 29.03.19. ТалМУнун Табият таануу кафедрасында теоретикалык илимий семинар болуп отту. Семинарды кафедранын ага окутуучусу Козубекова А.Т. «Принципы и методы оценки природно-рекреационных ресурсов региона» темасында отту. Семинарга кафедранын окутуучулары жана студенттер катышышты.

29.03.19  ст. преп. кафедры «Естествознания» ТалГУ Козубекова А.Т. провела теоретический семинар на тему «Принципы и методы оценки природно-рекреационных ресурсов региона». На семинаре присутствовали ППС и студенты кафедры.

ТТПФ нин Табият таануу кафедрасында окуу процесси дистанттык окутуу технологиясын колдонуу менен жургузулуп жатат. Силлабустар, лекциялар, практикалык сабактар жуктолуп, о.э.студенттер менен кайтарым байланыш AVN 85 билим беруу порталы, WhatsApp жана zoom программалары аркылуу тузулуп жатат.

На кафедре «Естествознания» ФЕиП проводится дистантное обучение студентов по WhatsApp, Zoom и образовательному порталу AVN 85. Силлабусы, лекции, практические задания все загружены на образовательный портал идёт обратная связь.

05.03.20. куну Табият таануу жана педагогика факультетинин, Табият таануу кафедрасында 8 — март аялдардын эл аралык кунуно карата, студенттер арасында «Кана эмесе кыздар» конкурсу болуп отту. Конкурска ТалМунун Мамлекеттик тил проректору Жунусалиева К.Т., Табият таануу жана педагогика факультетинин деканы Мырзабекова У.Ж., Гуманитардык факультетинин деканы Абдиева Ж.К., ТЭФтин деканы Курманалиева А.О., Математика жана информатика кафедрасынын каф.башчысы Раева М.Т., Биоинженерия кафедрасынын каф.башчысы Сагынбаева С.Т. калыстар тобунда иштешти.

                05.03.20 года на кафедре «Естествознания» факультета «Естествознания и педагогики» в честь 8 – марта был проведен конкурс «А ну-ка девушки». В качестве жюри были приглашены проректор по государственному языку Жунусалиева К.Т., декан факультета Мырзабекова У.Ж., декан Гуманитарного факультета Абдиева Ж.К., декан ТЭФ Курманалиева А.О., зав. кафедрой Математики и информатики Раева М.Т., зав. кафедрой Биоинженерии Сагынбаева С.Т.

11.03.21. CAMP АлаТоо долбоорунун алкагында, ТалМУнун ТТП факультетине көчөттөр келип, аны ТТПФ нин деканы Койчуманов З.Т., Табият таануу кафедрасынын окутуучулары студенттер менен биргеликте ТТПФнин 5- корпусуна жана ТалМУ нун алдындагы ботаникалык бакка отургузушту. CAMP АлаТоо долбоорунун уюштуруучуларына Билимбек Ажибековко жана Эркинбек Койчумановко терең ыраазычылык билдиребиз!

11.03.21 в рамках проекта  CAMP Ала-Тоо в ботанический сад ТалГУ были переданы саженцы хвойных деревьев. Студенты и преподаватели посадили саженцы. Выражаем огромную признательность сотрудникам проекта CAMP АлаТоо Билимбек Ажибекову и Койчуманову Эркинбеку.

4.03.21.ТалМУнун табият таануу кафедрасы иш берүүчүлөр (стейкхолдерлер) менен жолугушуу өткөрүп ТалМУ менен мектептердин ортосундагы келишимдер, билим берүү программалары, адаптациялык, педагогикалык, мамлекеттик практикалардын өтүлүшү, кадр маселеси, билим берүүнүн күнгөйү жана тескейи, биология, география адистиктиктеринин аккредитациядан өтүүгө даярдыгы, аккредитациянын талаптары туурасында маалыматты кафедра башчысы б.и.к., доцент Ташибекова З.М. берди. Жыйындын жүрүшүндө иш берүүчүлөр Талас райондук,шаардык БББ башкы адиси Беренбаева М.А., А.Чолпонкулов ат #1орто мектебинин директору Төлөева М.Э., биолог мугалимдер Термечикова Г.С., Мамыров Н., К.Дарданов ат #3 мектеп гимназиясынын биолог мугалими Бейшеналиева Д.М., С.Абдуллаев ат #6 орто мектебинин географ мугалими Тажыканова О.Х., #8 орто мектебинин директору Сагынбаева М.А., Талас р. Ш.Шеркулов ат. орто мектебинин биолог мугалими Тотонова Ф.И сөз берилип өздөрүнүн ой- пикирлерин, сунуштарын билдиришти.

4.03.21 Была проведена встреча с работодаиелями (стейкхолдерами) кафедры «Естествознания» ТалГУ. На встрече были обсуждены вопросы проведения адаптационной, педагогической, государственной педагогической практик, кадровой проблемы, вопросы подготовки к аккредитации по профилям «биология», «география». Беседу провела заведующий кафедрой к.б.н., доц. Ташибекова З.М. На встрече были: начальник районного отдела образования Беренбаева М.А., директор СШ №1 им. А.Чолпонкулова Төлөева М.Э., учителя  Термечикова Г.С., Мамыров Н.,  Бейшеналиева Д.М.,  Тажыканова О.Х., директор СШ №8 Сагынбаева М.А., учитель Таласского района Тотонова Ф.И. Все они высказали свое мнения и пожелания.

3.03.21.ТалМУнун табият таануу кафедрасы «Биология», «География» адистигинин 1-2-3-4- курстарынын ата-энелери жана ТалМУнун бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуу өткөрүп, онлайн, офлайн окуу процессинин жүрүшү, коронавирус илдетинин жайылышын алдын-алуу үчүн санитардык талаптарды сактоо жана кышкы сессиянын жыйынтыгы, катышуу,контракт маселеси, адистиктин аккредитациядан өтүүгө даярдыгы, аккредитациянын талаптары туурасында маалыматты кафедра башчысы б.и.к., доцент Ташибекова З.М. берди. Жыйындын жүрүшүндө бүтүрүүчүлөр ТалМУнун астындагы КОБББ окутуучусу Алымбаева Н. К., Р. Рысакова ат #2 орто мектебинин биолог мугалими Бондаренко Е.А., «Билимкана» мектебинин биолог мугалими Омурканова Г.С., Талас райондук,шаардык БББ жетектөөчү адиси Көчөрбаев А.К., Исраилов А.К. Талас райондук, шаардык БББ усулчусу, Темир у Беккул ,»БИО»kg окф мобилизатор, чет тилдер лицейинин географ мугалими Жекшенбеков А., Талас р. А.Нуржанов ат. орто мектебинин географ мугалими Кеңешбекова А.С., Кайрат к Э сөз берилди, ата-энелердин суроолоруна кафедра башчысы жана окутуучулар тарабынан жооптор берилип, маалымдалды.Жыйынтыгында ата-энелер, бүтүрүүчүлөр тарабынан анкеталар толтурулду.

         3.03.21 на кафедре «Естествознания» ТалГУ  была проведена встреча с родителями и  выпускниками 1-2-3-4 курсов по специальности «Биология» и «География». На встречали рассматривали вопросы как: итоги сеесий, посещаемость, контракт, вопросы подготовка к аккредитации специальностей. Информацию предоставила зав. кафедрой к.б.н., доц. Ташибекова З.М. По итогам встречи были заполнены анкеты и высказаны пожелания.  

Бүгүн 2.03.21.ТалМУнун табият таануу кафедрасы «география» адистигинин 4- курстарынын ата-энелери менен жолугушуу өткөрүп, окуу процессинин жүрүшү, коронавирус илдетинин жайылышын алдын-алуу үчүн санитардык талаптарды сактоо жана кышкы сессиянын жыйынтыгы, катышуу, контракт маселеси, адистиктин аккредитациядан өтүүгө даярдыгы, аккредитациянын талаптары туурасында маалыматты кафедра башчысы б.и.к., доцент Ташибекова З.М. берди. Жыйындын жүрүшүндө ата-энелердин суроолоруна кафедра башчысы жана окутуучулар тарабынан жооптор берилип, маалымдалды.Жыйынтыгында ата-энелерден анкета алынды.

3.03.21 на кафедре «Естествознания» ТалГУ  была проведена встреча с родителями 4 курса по специальности  «География». На встречали рассматривали вопросы как: итоги сеесий, посещаемость, контракт, вопросы подготовка к аккредитации специальностей. Информацию предоставила зав. кафедрой к.б.н., доц. Ташибекова З.М. По итогам встречи были заполнены анкеты и высказаны пожелания.  

3-декабрь Эл аралык мумкунчулугу чектелген адамдардын кунуно карата Талас мамлекеттик университетинин «Табият таануу жана педагогика» факультетинин «Табият таануу» кафедрасынын окутуучулары, студенттер менен биргеликте Талас районунун Кум-Арык айылындагы Талас атайын жалпы билим беруучу комокчу жатак мектебине материалдык колдоо корсотушту

3 декабря в Всемирный день людей с ограниченной возможностью преподавателями и студентами кафедры «Естествознания» была оказана материальная помощь вспомогательной образовательной школе Таласского района с. Кум-Арык.

05.11.19. ТалМУнун ТТПФнин табият таануу кафедрасынын окутуучулары Бейшеналиева Д.М., Абдрахманова В.А «Жоголуу коркунучунда турган Ак илбирсти сактап калуу жолдору» деген темада семинар өтүштү. Семинарда студенттер менен биргеликте кафедранын окутуучулары да активдүү катышып беришти.

            05.11.19 преподаватели кафедры «Естествознания» Бейшеналиева Д.М. и Абдрахманова В.А. провели теоретический семинар на тему «Пути сохранения Снежного барса». На семинаре участвовали ППС кафедры и студенты.

09.09.20. ТТПФ нын Табият таануу жана Биоинженерия кафедраларында окуу процесси интернет технологиясын колдонуу менен, онлайн сабактар AVN 85 окуу порталы, zoom жана WhatsApp программалары аркылуу отулуп жатат.

         09.09.20 на кафедрах «Естествознания» и «Биоинженерии» проводятся онлайн занятия с применением интернет технологий,  Whatsapp, Zoom, образовательного портала AVN 85.

20.12.19. Табият таануу факультетинин Табият таануу кафедрасынын окутуучусу Абдрахманова В. Б-1-18 гр. «Дендрология» предмети боюнча «Ийне жалбырактуулар» темасында факультеттин денгээлинде ачык сабак отту. Ачык сабакка кафедранын окутуучулары катышышты.

            20.12.19 преподаватель кафедры «Естествознания» Абдрахманова Венера провела открытый урок в гр. Б-1-18 на тему «Хвойные» по дисциплине «Дендрология». НА занятии присутствовали преподаватели кафедры.

Прокрутить вверх