Маалыматтык кат

Жалал – Абад Мамлекеттик Университетинин 95 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын конститутциясынын 25 жылдыгына жана “Регионду өнүктүрүү” жылына арналган иш чаралар 27.04.2018-ж., 28.04.2018-ж. күндөрү өткөрүлөрүн маалымдайбыз.

27.04.2018-ж. күнү салтанаттуу бөлүктү, 28.04.2018-ж. илимий – практикалык конференцияны өткөрүү пландаштырылууда. Иш чарага катышуучулар төмөндөгүдөй форманы 1.04.2018-ж. чейин jagunauka@rambler.ru дарек боюнча жөнөтүүңүздөрдү суранабыз.

 

 

 

Ф.А.А. Иштеген жери, окумуштуулук даражасы, наамы Е-mail,

 

Байланыш телефону

       
       
       
       

Илимий практикалык конференциянын багыттары:

 • Социалдык – гуманитардык
 • Экономикалык – агрардык
 • Табигый – математикалык
 • Филология жана аны окутуунун методикасы
 • Техникалык багыттар
 • Педагогика жана психология.
 • Медицина

Конференция мамлекеттик, орус жана англис тилдеринде өткөрүлөт.

Конференциянын материалдары Жалал- Абад Мамлекеттик Университетинин “ЖАМУнун жарчысына” басылып чыгарылат.

Макалаларга коюлган талаптар:

 1. Макаланын көлөмү А4 форматында 5 баракчадан кем болбостон word 2007 редакторунда терилүүгө тийиш;
 2. Беттердин параметрлери: үстү – 2,2см, асты – 2,2см, оң жактан 2,2см, сол жактан – 2,2см;
 3. Шрифт: times New Roman (кегель – 12), аралык – 1;
 4. Макаланын биринчи бетинин сол жак бурчунда УДК коюлат, андан кийинки жолчого макаланын аталышы чон тамгалар менен борборлоштурулуп (кыргыз, орус, англис тилинде) жазылат. Кийинки жолчодон (бир чегинүү менен) авторлордун аты – жөнү, инициалдары курсив менен (кегель 11) алардын иштеген жерлери (кыскартылбастан) шаар, мамлекет, e-mail жазылат.
 5. Кийинки жолчолорго аннотация, урунтуу сөздөр кыргыз, орус, англис тилдеринде жазылат. Аннотация 5 сүйлөмдөн кем эмес болуп изилдөөнүн маанисин чагылдыруусу, ал эми урунтуучу сөздөр 10дон кем эмес болушу шарт.
 6. Сүрөттөр Paver Point 2007 де тартылууга тийиш.
 7. Макалалар авторлор тарабынан кылдат редакцияланууга тийиш.
 8. Жөнөтүлгөн маалыматтардын илимий актуалдуулугуна авторлор жооптуу.

 

Макалаларды 31.03.2018-ж. чейин Gulen-0906@mail.ru дарегине жөнөтүүгө болот. Бул мөөнөттөн кеч калган макалалар кабыл алынбайт.

Макаланы басмадан чыгаруу үчүн (ар бир баракчага 100сомдон) каражатты төмөндөгү көрсөтүлгөн дарек боюнча жөнөтсөңүздөр болот:

ИНН: 00204199310021

ОКПО: 02169080

БИК: 440001

Алуучу банк: Жалал-Абад ш. ААК “Росинбанк”

счет: 4408011103002212

Төлөм коду: 14232900 башка кызматтар үчүн (макала үчүн)

Үлгү

УДК    519.928

 

АЛГОРИТМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНЫХЗАДАЧ

С АНАЛИТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

АНАЛИТИКАЛЫК ФУНКЦИЯЛАРЫ БОЛГОН СЫЗЫКТУУ

МАСЕЛЕЛЕРДИН СПЕКТРЛИК КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ ҮЧҮН АЛГОРИТМ

ALGORITHM TO INVESTIGATE SPECTRAL PROPERTIES OF LINEAR TASKS WITH ANALYTICAL FUNCTIONS

 

Мураталиева В. Т. к.ф.-м.н.,доцент ЖАГУ

vmuratalieva@mail.ru

 

            Аннотация: Предложен алгоритм для определения существования бесконечных дискретных спектров систем разностных уравнений. Для этого используется построенная ранее аксиоматика бесконечных систем разностных уравнений, возникающих при поиске спектров линейных вольтерровских интегральных и интегро-дифференциальных уравнений третьего рода с аналитическими функциями.

            Аннотация: Айырмалык теңдемелер системаларынын дискреттик спектрилеринин жашоосунун аныктоосу үчүн алгоритм сунуш кылынды. Аналитикалык функциялар менен, үчүнчү түрүндөгү сызыктуу Вольтерраинтегралдык жана интегро-дифференциалдык теңдемелеринин спектрилерин табуу жүргөндө пайда болгон айырмалык теңдемелер чексиз системаларынын классы үчүн мурда түзүлгөн аксиомачылыгы колдонулду.

            Annotation: An algorithm to detect existence of infinite discrete spectra of systems of difference equations.There is formulated an axiomatic for infinite systems of difference equations which arise while searching spectra of linear Volterra integral and integro-differential equations of the third kind with analytical functions.

Ключевые слова: аксиоматика, спектр, линейная задача, аналитическая функция, алгоритм

            Ачкычсөздөр: аксиомачылык, спектр, сызыктуу маселе, аналитикалык функция, алгоритм

Keywords: axiomatic, spectrum, linear problem, analytical function, algorithm

 

Негизги текст

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Адабияттар:

[1] Вирченко Ю.П., Витохина Н.Н. Алгебра последовательностей коэффициентов степенных рядов аналитических функций // Научные ведомости. Серия математика, физика. 2010. № 11(82). – Вып. 19. – С. 28-61

[2] Панков П.С., Мураталиева В.Т. Cпектральные свойства линейных задач с аналитичес-кими функциями // Доклады НАН Кыргызской Республики, 2016, № 1. –  C.11-14.

 

Макалалардын үлгүсү

УДК    316.3

 

САЯСИЙ ЭЛИТА ТҮШҮНҮГҮ: ТАРЫХЫЙ ТАМЫРЫ ЖАНА КЛАССИКАЛЫК КӨЗ КАРАШТАР ( ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН “КУТ АЛЧУ БИЛИМ” ЧЫГАРМАСЫНЫН МИСАЛЫНДА)

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И КЛАССИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖУСУП БАЛАСАГЫНА “КУТ АЛЧУ БИЛИМ”)

THE CONCEPT OF POLITICAL ELITE: HISTORICAL ROOTS AND CLASSIC LOOK (ON THE EXAMPLE OF WORK JUSUP BALASAGYN “KUT ALCHU BILIM”)

 

Алымкулов Б.Н. – саясий и.к., ЖАМУ,

 е-mail:a.begijan@mail.ru

 

            Аннотация: Макалада Жусуп Баласагындын чыгармасындагы саясий элитага тиешелүү кайрылуулар, саясий элита түшүнүгү илимий өңүттө баяндалат.

            Аннотация: В статье излагается понятие политическая элита с точки зрения науки также наставничествов адрес правителей на примере труда Жусупа Баласагын.

Annotation: In article the concept political elite from the point of view of science also mentoring to governors on the example of work Zhusupa Balasagyn is stated.

            Ачкыч сөздөр:Саясий элита, “Куттуу Билим” чыгармасы, өлкөдөгү саясий элита, башкаруучуларга арналган накыл сөздөр.

Ключевые слова: Политическая наука, труд “Благодатное знание”, политическая элита страны, наставничество в адрес правителей

Key words: Political science, the work “Fertile Knowledge”, political elite of the country, mentoring to governors

 

Негизги текст

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адабияттар:

[1] Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-Түрк / Перевод и предисловие и комментарии .З.-А.М.Ауэзовой. Индексы составлены Р.Эрмерсом.-Алматы: Дайк Пресс; 2005-1288 б. [242- бет].

[2] Баласагын Жусуп. Куттуу билим. Дастан /Байыркы түрк тилинен которгон КозубековТ. М.1993-496 б. [2485.210], [3910.244], [2470.14-2190.209].

[3] Ибн Туйфель. Роман о Хайе, сыне Якзана /пер И.П.Кузьмина/- в кн. Избранные произведение мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. Сост. Григорян С.Н.и СагадеевА.В.-М: «Соцэкгиз» 1961-364 б.[364]

Прокрутить вверх