Маалыматтык кат

Жалал-Абад мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25 жылдыгына арналган “Кыргыз Республикасынын Конституциясы: абалы жана келечеги”, аталышындагы Эл аралык илимий практикалык конференция  2018-жылдын 20-апрелинде. өткөрүлөрүн маалымдайбыз.

Эл аралык илимий практикалык конференцияга катышуучулар төмөндөгүдөй форманы 15.04.2018-ж. чейин jagunauka@rambler.ru дарек боюнча жөнөтүүңүздөрдү суранабыз.

 

 

Ф.А.А. Иштеген жери, окумуштуулук даражасы, наамы Е-mail,

 

Байланыш телефону

       
       
       
       

Илимий практикалык конференциянын багыттары:

 • Кыргыз Республикасынын конституциясы – мамлекеттин жана коомдун негизги мыйзамы
 • Кыргыз Республикасынын конституциясынын калыптануусу жана ёнщгщщсщ
 • Кыргыз Республикасынын конституциялык укугунун актуалдуу маселелери
 • Кыргыз Республикасынын конституциясы жана эл аралык укук
 • Конституция жана Кыргызстандын мамлекеттик жана аймактык социалдык -экономикалык ёнщгщщ маселелери

Конференция мамлекеттик, орус жана англис тилдеринде өткөрүлөт.

Конференциянын материалдары  “ЖАМУнун жарчысы” жана КРнын ЖАКнын атайын тизмесинде катталган “Укук жана саясат” (Право и политика), “Укук жана мыйзам” (Право и закон) журналдарында басылып чыгарылат.

Макалаларга коюлган талаптар:

 1. Макаланын көлөмү А4 форматында 5 баракчадан кем болбостон word 2007 редакторунда терилүүгө тийиш;
 2. Беттердин параметрлери: үстү – 2,2см, асты – 2,2см, оң жактан 2,2см, сол жактан – 2,2см;
 3. Шрифт: times New Roman (кегель – 12), аралык – 1;
 4. Макаланын биринчи бетинин сол жак бурчунда УДК коюлат, андан кийинки жолчого макаланын аталышы чон тамгалар менен борборлоштурулуп (кыргыз, орус, англис тилинде) жазылат. Кийинки жолчодон (бир чегинүү менен) авторлордун аты – жөнү, инициалдары курсив менен (кегель 11) алардын иштеген жерлери (кыскартылбастан) шаар, мамлекет, e-mail жазылат.
 5. Кийинки жолчолорго аннотация, урунтуу сөздөр кыргыз, орус, англис тилдеринде жазылат. Аннотация 5 сүйлөмдөн кем эмес болуп изилдөөнүн маанисин чагылдыруусу, ал эми урунтуучу сөздөр 10дон кем эмес болушу шарт.
 6. Сүрөттөр Paver Point 2007 де тартылууга тийиш.
 7. Макалалар авторлор тарабынан кылдат редакцияланууга тийиш.
 8. Жөнөтүлгөн маалыматтардын илимий актуалдуулугуна авторлор жооптуу.

Макалаларды 15.04.2018-ж. чейин Gulen-0906@mail.ru дарегине жөнөтүүгө болот. Бул мөөнөттөн кеч калган макалалар кабыл алынбайт.

Макаланы басмадан чыгаруу үчүн (ар бир баракчага 100сомдон) каражатты төмөндөгү көрсөтүлгөн дарек боюнча жөнөтсөңүздөр болот:

ИНН: 00204199310021

ОКПО: 02169080

БИК: 440001

Алуучу банк: Жалал-Абад ш. ААК “Росинбанк”

счет: 4408011103002212

Төлөм коду: 14232900 башка кызматтар үчүн (макала үчүн)

Уюштуруу комитетинин  Дареги: 715600, Жалал-Абад ш., Ленин кёч..57

Телефон/факс: 03722  2-16-02;  03722 5-03-33;  0773-34-20-05

 

 

Макалалардын үлгүсү

УДК    316.3

 

САЯСИЙ ЭЛИТА ТҮШҮНҮГҮ: ТАРЫХЫЙ ТАМЫРЫ ЖАНА КЛАССИКАЛЫК КӨЗ КАРАШТАР ( ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН “КУТ АЛЧУ БИЛИМ” ЧЫГАРМАСЫНЫН МИСАЛЫНДА)

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И КЛАССИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖУСУП БАЛАСАГЫНА “КУТ АЛЧУ БИЛИМ”)

THE CONCEPT OF POLITICAL ELITE: HISTORICAL ROOTS AND CLASSIC LOOK (ON THE EXAMPLE OF WORK JUSUP BALASAGYN “KUT ALCHU BILIM”)

 

Алымкулов Б.Н. – саясий и.к., ЖАМУ,

 е-mail:a.begijan@mail.ru

 

            Аннотация: Макалада Жусуп Баласагындын чыгармасындагы саясий элитага тиешелүү кайрылуулар, саясий элита түшүнүгү илимий өңүттө баяндалат.

            Аннотация: В статье излагается понятие политическая элита с точки зрения науки также наставничествов адрес правителей на примере труда Жусупа Баласагын.

Annotation: In article the concept political elite from the point of view of science also mentoring to governors on the example of work Zhusupa Balasagyn is stated.

            Ачкыч сөздөр:Саясий элита, “Куттуу Билим” чыгармасы, өлкөдөгү саясий элита, башкаруучуларга арналган накыл сөздөр.

Ключевые слова: Политическая наука, труд “Благодатное знание”, политическая элита страны, наставничество в адрес правителей

Key words: Political science, the work “Fertile Knowledge”, political elite of the country, mentoring to governors

 

 

Негизги текст

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Адабияттар:

[1] Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-Түрк / Перевод и предисловие и комментарии .З.-А.М.Ауэзовой. Индексы составлены Р.Эрмерсом.-Алматы: Дайк Пресс; 2005-1288 б. [242- бет].

[2] Баласагын Жусуп. Куттуу билим. Дастан /Байыркы түрк тилинен которгон КозубековТ. М.1993-496 б. [2485.210], [3910.244], [2470.14-2190.209].

[3] Ибн Туйфель. Роман о Хайе, сыне Якзана /пер И.П.Кузьмина/- в кн. Избранные произведение мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. Сост. Григорян С.Н.и СагадеевА.В.-М: «Соцэкгиз» 1961-364 б.[364]

 

маалымат кат. Конституцияга 25жыл

Прокрутить вверх