Окуу бөлүмү

        Окуу бөлүмү – ТалМУнун структуралык бөлүмү катары кызмат кылат. Бул бөлүм мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, окуу программаларын, окуу пландарынын жана башка Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын окуу-методикалык, нормативдик документтеринин негизинде окуу процессин уюштуруу, пландаштырууну көзөмөлдөө, координациялоо жана азыркы күндүн талабындагы окутуунун технологияларын киргизүү функциясын аткарат.

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп:

  • Билим берүү тармагында мамлекеттик лицензиянын негизинде негизги жана кошумча билим берүү программасын ишке ашыруу боюнча университеттин ишмердүүлүгүн уюштуруу, пландаштыруу жана башкаруу;
  • Университеттин окуу процессине инновациялык окутуу технологияларын иштеп чыгаруу жана киргизүү, алдынкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуу;
  • ТалМУнун кафедраларынын, деканаттарынын жана колледждеринин окуу ишмердүүлүгүнүн анализинин негизинде окуу процессин жакшыртуу максатында программаларды, нормативдик документтерди жана инструктивдик материалдарды түзүүнү ишке ашыруу;
  • Окутуу программаларын ишке ашырууда лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө;
  • Борборлордун, факультеттердин, кафедралардын жана башка структуралык бөлүмдөрдүн иштерин координациялоо;
  • Университеттин башка бөлүмдөрүнө башкаруунун компетенциясынын ичинде документтерди туура түзүү жана даярдоо боюнча консультацияларды берүү эсептелет;
  • Кредиттик окутуу системасын киргизүү жолу менен студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн кеңейтүү. ОБ тарабынан окуу процессин автоматташтыруу, окутуунун дистанттык жана кредиттик технологиясы менен байланышкан семинарлардын сериясын уюштуруу.Жалпы университет боюнча адистерди даярдоодогу мамлекеттик  талаптарга ылайык окуу процессин уюштуруу жана заманбап инновациялык окутуу технологияларын тажрыйбалоо жана кеңири жайылтууну максат кылат.

Прокрутить вверх