Касымбекова Динара Аскарбековна

Окутуучу

Тел.: 0772 19 18 85
Email: dika050780@mail.ru

 1. Билими
  Талас мамлекеттик университети (2002);

     2. Диплом боюнча адистиги (базалык)
Математика жана информатика

 1. Квалификациясы
  окутуучу

 

 1. Окулуучу дисциплиналары
  Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика, математикалык моделдештирүү

 

 1. Илимий ишмердиги

Жалпы басмага чыгарылган 7 иш, анын ичинен 1 окуу-методикалык колдонмо, 6 илимий макала.

 

 1. Практикалык иш тажрыйбасы
  2001-жылдан баштап ушул жылга чейин Талас мамлекеттик универиситетинде окутуучу болуп иштеп келет.

Илимий-педагогикалык стажы 14 жыл.

 

Список опубликованных научных трудов соискателя ученой степени  Касымбековой Динары

№ п.п. Название Адрес Web страницы  статьи, внесенной в базу данных Web of Science, Scopus, РИНЦ Издание, журнал (название, номер, год) или номер авторского свидетельства Количество страниц формата А4 или объем печатных листов Фамилии соавторов Допол­нительные издания
 
1. Алгебраические кривые и диофантовые уравнения Талас мамлекеттик университетинин эл аралык илимий-практикалык конференциясынын «Билим берүүдөгү илим жана инновация» материалдарынын жыйнагы.

Бишкек 2011

Дуйшеева Г.Ж. +
2. «Манас» эпосу жаштардын изилдөөсүндө МАНАС ЖАНА ДООР БАЯНЫ иилимий-практикалык конфереенциянын материалдар жыйнагы Талас 2011 Дуйшеева Г.Ж. +
3. Лежандр көп мүчөсү Труды ИСРиП 1, 1’/2013(9)

Бишкек 2013

ISSN №1694-5832

Научно-методический журнал

Дуйшеева Г.Ж. +
4. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистиканын элементтери күнүмдүк турмушта, илимде жана техникадагы ролу Известия КГТУ им. И.Раззакова. Бишкек 2011 Выпуск №24 69-71 бб. Төрөгелдиева К.М., Раева М.Т., Раев А.К. +
5. Алгебралык теңдемелерди жакындаштырып чыгаруу методдорун матемтикалык жана компьютердик модели Известия КГТУ им. И.Раззакова. Бишкек 2011 Выпуск №24 64-69 бб. Раева М.Т., Раева Ч.Т. +
6. Тригонометриялык теңдемелерди колдонуунун ыкмалары.

(Усулдук колдонмо)

Бишкек 2014 44бб. Раева М.Т., Дуйшеналиева У.Э.
7. MathCAD системасында программалоону колдонуу менен транспорттук маселелерди чыгаруу

 

Прокрутить вверх