Раева Чынаркүл Тургунбековна

п.и.к., доцент

Тел.: 0773 87 22 29
Email: raeva.chynara@mail.ru

 1. Билими
  Ош мамлекеттик университети (1995);

        2.Диплом боюнча адистиги (базалык)
Математика жана информатика

 1. Квалификациясы
  Окутуучу
 2. Окулуучу дисциплиналары
  МКТ билим берүүдө, Информатика, Маалымат технологиясынын негиздери, Компьютердик тармак жана мультимедиа технологиясы, Олимпиадалык тапшырмаларды программалоо, Жасалма интеллектин негиздери

 

 1. Илимий ишмердиги

Жалпы басмага чыгарылган 23 иш, анын ичинен 2 окуу-методикалык колдонмо, 2-окуу куралы, 19 илимий макала.

 1. Практикалык иш тажрыйбасы
  1995 – Талас ш. №5 орто мектебинде информатика мугалими

2001 – Талас мамлекеттик университети, окутуучу

2013 – Талас агрардык-экономикалык  колледж (совместитель)

Илимий-педагогикалык стажы 16 жыл.

 

 1. Лицензиялар, сертификаттар, курстар
 • Профессиональная компетентность педагога (72 саат), 2017 ж.
 • Традиционные и инновационные модели обучения в образовании, 2017 ж.
 • «Основы Web – технологий», 2016 ж.
 • «Билим берүүнүн учурдагы актуалдуу проблемалары», 2016 ж.

«Математика мугалими»  (72 саат), 2015 ж.

 

Список опубликованных научных трудов к.п.н, доцента Раевой Ч.Т.

№ п.п. Название Издание, журнал (название,номер, год) или номер авторского свидетельства Количествостраниц формата А4 или объем печатных листов Фамилии соавторов
1. Интерполяциялоо процессин окутуудагы бир проблема Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. Педагогикалык илимдер сериясы, №3,

Ош — 2005.

4 Раев К.Т.,

Раев С.К.

 

2. О проблеме создания обучающих программ Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. Психологиялык – педагогикалык илимдер сериясы, №8,

Ош — 2005

4 Раев К.Т.
3. Компьютерди башталгыч класстарга математиканы окутууда колдонуу Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары

Бишкек 2010

4 Торогельдиева К.М.,

 

4. Алгебралык теңдемелерди жакындаштырып чыгаруунун методдорунун математикалык жана компьютердик модели КГТУ им Раззакова

Известия №24.

Теоретический и прикладной научно-технический журнал.

Бишкек 2011

5 Раева М.Т.

Касымбекова Д.А.

 

5. Компьютердик технологиянын жардамы менен теңдемелерди графиктик ыкма менен чыгарууда окуучулардын   активдүүлүгүн жана ой-жүгүртүүсүн өстүрүү КГТУ им Раззакова

Известия №24.

Теоретический и прикладной научно-технический журнал.

Бишкек 2011

3 Раева М. Т.,

Кошоманова Р.

6. Математика сабагында компьютерди көрсөтмө каражат катары пайдалануу

 

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жарчысы

2012 №1(26),

2-бөлүм

4 Торогельдиева К.М.

 

7. Методические особенности обучения студентов инженерных специальностей общеобразовательному курсу информатики КГТУ им Раззакова

Известия №24.

Теоретический и прикладной научно-технический журнал.

Бишкек 2011

4 Раева М

Курманалиева А.О.

 

8. Геометрия сабагында компьютерди колдонуу менен окуучуларды активдештирүү.

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. Физика, математика жана информатика боюнча сериясы. Бишкек 2013 3
9. Функция түшүнүгүн окутууда компьютерди колдонуу

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы.  Физика, математика жана информатика боюнча сериясы.  Бишкек 2013 5 Курманалиева А.О.
10. Тригонометриялык  функциянын графигин окутууда компьютерди колдонуу И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жарчысы.  Бишкек 2013 4
11. Башталгыч класстын математикасында текстүү маселелерди чыгарууда предмет аралык байланыш И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жарчысы.  Бишкек 2013 3 Раева М.Т., Дүйшөналиева У.Э.
12. Математика мугалиминин маалыматтык маданиятын калыптандыруу Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Жарчысы,

Бишкек-2014

13. Окуучулардын математикалык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун рационалдык  жолдору Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Жарчысы,

Бишкек-2014

3

 

Раева М.Т.
14. Таксономия Блума и проблема запредельного торможения Высшая школа Казакстана, 2015 5 Курманкулов Ш.,

Курманалиева А.

15. Дидактические требования к применению компьютерной технологии на уроках математики Известия национальной академии наук Республики Казахстан, 2015 5
16. Башталгыч класстарда Мега арифметика системасын окутуунун зарылдыгы Кыргызская академия образования, Бишкек, 2015 Раева М
17. Информатиканы окутууда натыйжалуу методдордун бири- демонстрациялык метод ТМУ, Талас-2013 5
18. Excel электрондук таблицасын гуманитардык багыттагы студенттерге окутуунун айрым ыкмалары ТМУ, Талас-2010 5
Прокрутить вверх