Раева Майрамкул Тургунбековна

Кафедра башчысы, п.и.к., доцент
Тел.: 0772 37 99 80
E-mail: raeva.62@bk.ru

 1. Билими
      Кыргыз улуттук университети   (1984)
 2. Диплом боюнча адистиги (базалык)
  Математика
 3. Квалификациясы
  окутуучу
 4. Окулуучу дисциплиналары
  Мектеп математика курсунун теориялык негиздери, Элементардык математиканын илимий негиздери, окутуудагы заманбап технологиялар, математикалык билим берүүдөгү заманбап учурдагы изилдөөлөр жана математиканын тарыхы, жогорку математика
 1. Илимий ишмердиги

Жалпы басмага чыгарылган 38 иш, анын ичинен окуу куралы 2, 4 окуу-методикалык колдонмо, 32 илимий макала.

 1. Практикалык иш тажрыйбасы
  1984 –жылдан баштап  Бакай-Ата районунун Кара-Суу орто мектебинде математика мугалими болуп иштеген               1985-1993 жылдары Бакай-Ата районунун Кызыл-Октябрь орто мектебинде завуч, математика мугалими болуп иштеген.

1993-1998– жылдары Талас шаарындагы №5 орто мектебинде математика мугалими болуп иштеген.

1998- жылдан баштап  Талас мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштеп келет.

2015- жылдан баштап азыркы учурга чейин ТалМУнун математика, физика жана информатика                         кафедрасынын башчысы болуп иштөөдө

Эмгек стажы 32 жыл.

 

Список опубликованных научных трудов к.п.н., доцента

Раевой  Майрамкүл Тургунбековны

№ п.п. Название Адрес Web страницы  статьи, внесенной в базу данныхWeb of Science, Scopus, РИНЦ Издание, журнал (название,номер, год) или номер авторского свидетельства Количествостраниц формата А4 или объем печатных листов Фамилии соавторов
1. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистикада предметтер аралык байланыш (макала) Ош мамлекеттик университенин жарчысы – Психолого – педагогикалык илимдер сериясы, №5,

Ош — 2002. 126 — 129.

5 Раев К.Т.
2.  Ыктымалдык түшүнүгүн окутуунун усулу

(макала)

 Ош мамлекеттик университенин жарчысы – Психолого – педагогикалык илимдер сериясы,

Ош– 2002. 96-100.

5 Раев К.Т.
3. Методика изучения  теоремы сложения и теоремы умножения вероятностей

(макала)

Вестник ОшГУ. – Сер физико-математических наук. выпуск 6,

Ош — 2003.  271-274.

 

5 Раев К.Т.
4. Использование  персонального компьютера в курсе теории вероятностей

(макала)

Тезисы докл. 10-ой межвузовский конф. по математике и механике, Алматы — 2004. 220 — 222

 

5 Раев К.Т.
5. Методика изучения темы: случайные величины

(макала)

Вестник ОшГУ, сер. психолого-педагогических наук. №8, Ош — 2005,  102-107.

 

5 Раев К.Т.
6. Математиканы окутууда окуучулардын ой- жүгуртүүсүн өстүрүү жана анын ыкмалары Манастын осуяты – мамлекеттик идеологиянын негизи, Талас 2004

191-196б.

5
7. Коэффициент ассиметрии и эксцесс некоторых законов распределний

(макала)

Материалы Воронежской весенней математической школы «Понтрягинские чтения – XVI», Воронеж – 2005.  134-135. 5  Раев К.Т.
8. Методика изучения числовых характеристик случайной величины

(макала)

Вестник ОшГУ. – Сер. естественных наук. №3,

Ош–2005.  162-165.

5  Раев К.Т.
9. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика курсун окутууда модулдук технологияны колдонуу.

(макала)

Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика курсун окутууда модулдук технологияны колдонуу.

(макала)

5
10. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика курсун окутууда модулдук технологияны колдонуу.

(макала)

Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары. №4 (12),

Бишкек —  2009. 311-314 .

5
11. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика курсунун окуу программасы

 

 И.Арабаев атындагы КМУ 5  Төрөгелдиева К.М.
12. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика курсунун математика мугалимдерин кесиптик даярдоодогу ролу (макала)  Ж. Баласагын атындагы КУУнин Жарчысы,сер. 6, Бишкек  – 2010. 68-71. 5
13. «Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика» курсун окутууда кластер технологиясын пайдалануу менен студенттерди активдештирүү

(макала)

 Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары. №2(14), Бишкек — 2010. 89–91. 5
14.  Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары. №2(14), Бишкек — 2010. 89–91.  КазНУ имени Аль – Фараби  Вестник.  №2, Алматы – 2010. 157-164 5  

 

 

15. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистиканын мектепте жана ЖОЖдо улануучулукта берилиши

(макала)

 ТалМУнун макалар жыйнагы, Бишкек – 2010. 232-237. 5  Акматалиев З.Т.
16. Башталгыч класстын математикасындагы тексттик маселелерди чыгарууда мамлекеттик тилдин зарылчылыгы

(макала)

ТалМУнун материалдар жыйнагы, Бишкек – 2012. 181 – 185. 5 Раева Ч.Т.
17. Математика сабагында компьютерди көрсөтмө каражат катары пайдалануу

(макала)

ТалМУнун материалдар жыйнагы, Бишкек – 2012. 185 – 189. 5 Касымбекова Д.А.
18. Башталгыч класстардын математика сабагында маселе чыгарууда өз алдынча ишти уюштуруунун кээ бир жолдору

(макала)

ТалМУнун материалдар жыйнагы, Бишкек – 2012. 78 – 81. 4 Раева Ч.Т.
19. Дидактикалык оюн жана анын таанып –билүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүдөгү ролу

(макала)

 

Вестник КГУ им. И.Арабаева. Выпуск 3, Бишкек — 2013. 67 – 69.

 

3 Дуйшеналиева У.Э.
20. Башталгыч класстын математикасындагы текстүү маселелерди чыгарууда предмет аралык байланыш

(макала)

Вестник КГУ им. И.Арабаева. Выпуск 3, Бишкек — 2013. 69– 71.

 

3 Дуйшеналиева У.Э.
21. Башталгыч класстарда маселе чыгарууда ойлоонун операциялары

(макала)

ТалМУнун материалдар жыйнагы, Бишкек – 2013. 226 –230. 5 Раева Ч.Т.
22. Пифагордун теоремасынын далилдөөлөрүнүн ыкмаларына анализ жүргүзүү

(макала)

ТалМУнун материалдар жыйнагы, Бишкек – 2013. 109 –114. 5 Дуйшеналиева У.Э.
23. Маселелерди чыгарууда графикалык сүрөттөлүштөрдү колдонуу

(макала)

ТалМУнун материалдар жыйнагы, Бишкек – 2013. 114 –119. 5 Дуйшеналиева У.Э.
24. Окуучулардын математикалык жөндөмдүүлүгүн жогрулатуунун рационалдуу жолдору Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Жарчысы,

Бишкек-2014

3

 

Раева Ч.Т.
25. О реализации межпредметной связи Бишкек 2017 4 Кыштообаева,
26. Башталгыч класстарда “Мега арифметика” системасын окутунун зарылчылыгы ТалМУ нун материлдар жыйнагы, Бишкек – 2015. 127-130. 4
1. Ыктымалдыктар   теориясынын негиздери. 1- бөлүк.

(окуу куралы)

Ош – 2005.

 

 

184 Раев К.Т., Кожомбердиева Р.
2. «Ыктымалдыктар теориясы       жана математикалык статистика» курсун окутуу

(окуу куралы)

 

 

Бишкек  2009. 124 Төрөгелдиева К.М.
3. Информатика боюнча лекциялар (усулдук колдонмо) Талас  2010.

 

72 Раева Ч.Т., Кошоманова Р.К.
4. Тригонометриялык  теңдемелерди колдонуунун ыкмалары.

(усулдук колдонмо)

 

Бишкек – 2014. 44 Дуйшеналиева У.Э., Касымбекова Д.А.
5. Окуучулардын таанып-билүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүдөгү дидактикалык оюндардын ролу

(усулдук колдонмо)

 

Бишкек — 2014 48 Дуйшеналиева У.Э.
6. Көп бурчтуктардын аянттары. (усулдук  колдонмо) Бишкек — 2014

 

64 Дуйшеналиева У.Э., Абдыраимов Э.А.
7. Маселени чыгаруунун алгоритмдери Бишкек 2014 105 Батырбеков Д
Прокрутить вверх