Стамалиева Калымкан Асаналиевна

Адрес: Талас    шаары ,  Р. Жолдошева көчөсү,  № 36

Туулган жылы, күнү:  30–июнь,   1959 ж. 

Улуту: кыргыз

Үй- бүлөлүк  абалы: үй- бүлөлүү , 3 баланын энеси

Билими:  Жогорку, Кыргыз мамлекеттик университетинин Механика- математика факультетин 1981- ж.  аяктаган   

Адистиги: Математика окутуучусу  

Эмгек  педстажы :  33 жыл, ТалМУ да 14 жыл.

– 1981-1992- жылдары Талас району,  А.Огонбаев о.м.

– 1993-2003- жылдары Талас шаары,  №5 о.м.

– 2000- жылдан баштап ТалМУ да эмгектенүүдө.

– 2000-2003-жылдары математика кафедрасынын ага окутуучусу.

– 2003- 2015 – жылдары  математика кафедрасынын кафедра башчысы.

Илимий даражасы :  “педагогика илимдеринин кандидаты”.

Илимий наамы:  доцент

Атайын наамы:  “Эл агартуунун отличниги”,   ТалМУнун, Талас районунун жана Талас шаарынын ардак грамоталары, Талас шаардык администрациясынын ыраазычылык каты ж.б.

Билген тилдери:  кыргыз тили,  орус тили , немец тили котормо  сөздүк менен

Компьютерди өздөштүрүүсү: Microsoft Office – Word, Excel,  Internet. 

Өздүк сапаттары:  Пунктуалдуулук,  жоопкерчиликтүүлүк, коммуникабелдүүлүк,  чынчылдык,  тактык.

Илимий эмгектер: 32 илимий макаланын, 6 усулдук колдонмонун, 1 окуу куралынын  автору

Контакттык телефондор:     0770402757,     0700402759,    5-10-17    

E-mail: skalymkan@mail.ru

 

Список опубликованных научных трудов к.п.н., доцент Стамалиевой Калымкан Асаналиевны

№ п.п. Название Адрес Web страницы  статьи, внесенной в базу данных Web of Science, Scopus, РИНЦ Издание, журнал (название,номер, год) или номер авторского свидетельства Количествостраниц формата А4 или объем печатных листов Фамилии соавторов
1. Математическое образование для всех и для каждого

(макала)

басма Вестник

Кокшетауского университета

(Сборник научных трудов)

выпуск 3, Кокшетау – 2003. 12-16.

5 Дж. У. Байсалов
2. Формирование познавательной самостоятельности учащихся через организацию самостоятельной работы

(макала)

басма Вестник КГПУ

им. И. Арабаева

Серия 1, выпуск 2

естественно-математический,

Бишкек-2004.320-324.

.

5
3. Профессионально- педагогическая компетентность современного учителя

(макала)

басма Вестник КГПУ

им. И. Арабаева

Серия 1, выпуск 2

естественно-математический,

Бишкек-2004.28-32.

5  Дж. У. Байсалов.
4. Самостоятельные работы обучающего характера

(макала)

басма Вестник КГПУ

им. И. Арабаева

Серия 1, выпуск 2

естественно-математический,

Бишкек-2004. 59-66.

8
5. Дифференцияланган  окутуунун айрым ыкмалары

(макала)

басма Кыргыз билим берүүакадемиясынын Кабарлары, 3-чыгарылышы,  Бишкек-2005. 247-250. 4

 

 Г. Салиева
6. Деңгээлдеп окутуунун формалары.

(макала)

басма Вестник серия №5 Естественно-технических наук,  том 3. Выпуск 1,

Труды центра магистратуры и аспирантуры и национальных – образовательных программ.72-75.

4  Г. Салиева
7. Структурирование учебного материала как одного из необходимых условий развития познавательной самостоятельности

(макала)

басма Известия Кыргызской Академии Образования выпуск 3, Бишкек-2005. 226-228. 3
8. Элементы математической логики в школьном курсе математики

(макала)

басма  Талас өрөөнү тарых таразасында.

Талас областынын жана шаарынын 60 жылдык маарекесине арналган регионалдык илимий-практикалык конференциянын материалдары.  ТалМУ,  Бишкек-2005. 148-152.

5
9. Мировоззренческие аспекты математики

(макала)

басма Талас өрөөнү тарых таразасында.

Тарас областынын жана шаарынын 60 жылдык маарекесине арналган регионалдык илимий-практикалык конференциянын материалдары.  ТалМУ,   Бишкек-2005. 221-226.

6
10. Самостоятельная работа как средство формирования личности будущего учителя

(макала)

басма Весник КМУ им И Арабаева

Гуманитарные науки, выпуск №10, Бишкек-2007. 478-481.

4
11. Влияние познавательного интереса  на самосознание

(макала)

басма Вестник КМУ им

И. Арабаева

Гуманитарные науки,выпуск №10, Бишкек-2007. 481-484.

4
12. Өз алдынча иштердин түрлөрү жана формалары

(макала)

басма «Илим менен билимдин актуалдуу проблемалары жана өнүгүү перспективалары» аттуу илимий-практикалык конференциянын илимий макаларынын жыйнагы.

ТалМУ,  Бишкек-2008. 173-180.

8 Абдраимов Э.
13. Студенттердин өз алдынча таанып билүүсү – окуудагы жетишкен ийгилик

(макала)

 

басма ТалМУнун эмгектеринин жыйнагы.

Бишкек – 2008. 166 – 172.

7 Абдраимов Э.
14. Некоторые приемы активизации познавательной самостоятельности студентов

(макала)

басма Международный научно – педагогический журнал «Iзденiс» -«Поиск».- Серия гуманитарных наук. – №4(2).  Алмата – 2009. 250 – 256. 7
15. Окуучулардын математика боюнча чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн класстан тышкаркы иштерде калыптандыруу

(макала)

басма ТалМУнун эмгектеринин жыйнагы.

Бишкек – 2010. 281-288.

8
16. Стереометриялык маселелерди чыгарууда окуучулардын мейкиндик элестетүүлөрүнүн калыптандырылышынын орду

(макала)

басма ТалМУнин эмгектеринин жыйнагы. –  Бишкек -2010. 289- 292. 4
17. Влияние ИТ на развитие учебно – познавательной мотивации при изучении математики

(макала)

басма ТалМУнин эмгектеринин жыйнагы.   Бишкек -2010. 293 – 297. 5 Шайланова М.М.
18. Студенттердин өз алдынча таанып билүүдөгү мейкиндик элестетүүлөрүнүн калыптандыруусунун ролу

(макала)

 

басма ТалМУнин эмгектеринин жыйнагы.

Бишкек – 2010. 298 – 303.

6 Шайланова М.М.
19. Окуучулардын өз алдынча таанып билүүсүн активдештирүүнүн ыкмалары

(макала)

 

басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.  выпуск 1,  Бишкек – 2011. 402-405. 4
20. Таанып билүүдөгү кызыкчылык ийгиликтүү окуунун негизи

(макала)

 

басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.  выпуск 1,  Бишкек – 2011. 406-408. 3 Шайланова М.М.
21. Некоторые приемы изложения темы “метод математической индукции” (макала)

 

басма ТалМУнин эмгектеринин жыйнагы.-  Бишкек – 2011. 212-217. 5 Дуйшеева Г.
22. Экономикалык эсептөөлөрдө пределдин колдонулушу

(макала)

 

басма ТалМУнин эмгектеринин жыйнагы.-  Бишкек – 2012. 211-214. 4 Шайланова М.М.
23. Турмуштук маселелерди диофанттык теңдемелердин жардамы менен чыгаруу

(макала)

 

басма ТалМУнун эмгектеринин жыйнагы. – Бишкек – 2012. 90-93. 4 Боруева С.Ш.
24. Математическое моделирование конечных автоматов  (макала)

 

басма Известия КАО №4 (28).-Бишкек – 2013. 60-64. 5 Абиев Н.
25. Фибоначчи сандарынын турмуштагы орду (макала) басма Известия КАО №4 (28).– Бишкек – 2013. 65-68.

 

4 Боруева С.
26. Орто мектепте контрапозиция закону (макала) басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.

Бишкек – 2014. 124-127

4
27. Жаратылыш математиканын тили менен сүйлөйт (макала) басма Вестник КГУ им.И.Арабаева.

Бишкек – 2014. 127-132.

6 Боруева С.Ш.
28. Белгилүү математик айымдар (макала) басма ТалМУнун эмгектеринин жыйнагы. 1- бөлүм.

Бишкек – 2014.

150-157.

8
29. Кызыктуу сандар дүйнөсү (макала) басма ТалМУнун эмгектеринин жыйнагы. 1- бөлүм.

Бишкек – 2014.

157-165.

9
30. Активдүү окутуунун методунун Пазлдар ыкмасын аналитикалык геометрия курсунда колдонуу

(макала)

басма Известия ВУЗОВ Кыргызстана №11, Бишкек – 2016.

110-113

4 Дүйшеева Г.Ж.
31. Сызыктуу теңдемелер системасын чыгарууда компьютерди колдонуу

(макала)

Известия вузов Кыргызстана №11, Бишкек-2016. 131-135 5 Дүйшеева Г.Ж.
32. Туура беш бурчтук түзүү маселелеринин айрым жолдору

 

Журнал “Известия вузов Кыргызстана”, 2017

 

0,43 Шайланова М.М., Ташматов Ч
33. Математикалык локиканын закондору

жана алардын колдонулуштары

 

Журнал “Известия вузов Кыргызстана”, 2017

 

0,5 Шайланова М.М.
34. «Дифференциальные уравнения» (усулдук колдонмо) басма Бишкек-2005 44 б Шайланова М.М.
35. «Жогорку математика» курсунун интеграл бөлүмү боюнча усулдук көрсөтмө

 

басма Бишкек-2010 47б Шайланова М.М.
36. «Интеграл» 2 – бөлүм

(усулдук колдонмо)

 

басма Бишкек-2010 23 б Шайланова М.М.
37. Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу “Математическая логика”

 

басма Бишкек-2010 27 б Шайланова М.М.
38. «Студенттердин өз алдынча таанып билүүсүн активдештирген көрсөтмө»  (усулдук колдонмо)

 

басма Бишкек-2013 28 б
39. «Студенттердин жана окуучулардын практикалык сабактарда өз алдынча таанып билүүсүн активдештирүү үчүн практикалык сунуштар»  (усулдук колдонмо)

 

басма Бишкек-2013 48 б
40. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу үчүн окуу куралы

 

басма Бишкек – 2014 304 Боруева С.Ш.
Прокрутить вверх