Техникалык процесстердин технологиялары кафедрасы

РАЕВА ЧЫНАРКҮЛ ТУРГУНБЕКОВНА — кафедра башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты.

Техникалык процесстердин технологиясы» кафедрасы ТалМУнун ректорунун №214 буйругунун негизинде 2016-жылы сентябрь айында «ИСТ», «ОБД» жана «ЭС» кафедраларынын негизинде уюшулган.

Кафедра:

710200 «Информациялык системалар жана технологиялар экономикада»

670300 «Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу»

640200 «Электр энергетикасы жана электротехника» тармактары боюнча адистерди чыгаруучу кафедра болуп эсептелет.

Кафедранын бекитилген штаттык курамында 10 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 1 илимдин доктору, 4 доцент (3 илимдин кандидаттары), 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 методист бар. Кафедранын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы 50 % түзөт.

Кафедранын материалдык-техникалык базасында 2 компьютердик класс жана 4 лабораториялык кабинеттер бар. Биринчи компьютердик класста акыркы муундагы Intel core TM (i5) 5 компьютер, Intel(R) Celeron  2 даана, Pentium(R) – 2 ядерлүү 8 даана компьютер орнотулган, экинчи залында  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 4 даана, Intel(R) Celeron  3 даана компьютер орнотулган. Бардык компьютерлер локалдык тармакка, INTERNETке кошулган.

670300 «Транспорттук процесстердин технологиясы» адистигинде ЖКЭ, ТКК, ТТТО, ТСУДД жана ТКМ дисциплиналары үчүн жол белгилери боюнча стендер, планшеттер, сүрөттөр менен жабдылган 3 класс, 1 окуу — өндүрүштүк лаборатория жана илимий-изилдөө лабораториясы бар. Окуу өндүрүштүк лабораториясы «Транспорт техникасы, тейлөө жана оңдоо» дисциплинасына багытталган.

“ТПТ” кафедрасы жогорку квалификациалуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында айыл өкмөттөрү, областык, райондук, шаардык мекеме-уюмдар, өнөр-жай ишканалары, коомдук мекемелер, налог башкармалыгы, соцфонд башкармалыгы, АК “Талас-Сүт”, АК “Биримдик”, КБ “Кыргызстан”, “Кыргызпочтасынын” Таластагы филиалы, микрокредиттик компания жана банкттар менен келишимдин негизинде иш жүргүзүп, адистерди даярдоо, кызматка кабыл алуунун вакансиясын жүргүзүү ж.б. багытта иш алып барат.

Кафедранын Ж. Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаева атындагы КМУнун, КГУСТАнын, Ош технологиялык институттарынын кафедралары менен илимий, окуу-методикалык жактан байланыштары бекем.

Акыркы 5 жыл аралыгында илим-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кафедранын окутуучулары тарабынан 7 патент алынган жана 200 макала, 6 китеп жана 50 усулдук көрсөтмө жарык көргөн.

670300 «Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу» адистиги 2017-2018 окуу жылында EdNet агентствосунан аккредитациядан 4 жылдык мөөнөткө өттү.

Кафедра бардык өндүрүштүк тармакта иштөөгө жогорку квалификациялуу, профессионалдуу, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

Образовательная программа по направлению 710200 — «Информационные системы и технологии», профиль подготовки «Информационные системы и технологии в экономике» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессионального образования по направлению 710200 –«Информационные системы и технологии»,  утвержденного приказом Министра образования и науки Кыргызской Республики о т  « 1 5 »   сентября 2015 г.   №1179/1 ориентирована на подготовку бакалавров, объектами профессиональной деятельности выпускников которых являются информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в областях:

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества, а также ориентировано на удовлетворение потребностей в специалистах по данному профилю в Таласском регионе и Кыргызской Республики в целом.

Потребителями образовательной программы 710200 – Информационные системы и технологии являются руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты Таласского государственного университета, государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, а также все студенты, подавшие заявление на обучение по данной программе и успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, выпускники школ Кыргызской Республики или другие виды аттестации. Другими заинтересованными сторонами образовательной программы являются потенциальные работодатели выпускников по данной специальности: Поэтому, цели образовательной программы, планируемые результаты, содержание программы сформулированы с учетом требований ГОС МОНКР и запросов стейкхолдеров.

Цели ООП ВПО по направлению подготовки 710200 –Информационные системы и технологии в области обучения и воспитания личности.

В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 710200 –Информационные системы и технологии является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки 710200 –Информационные системы и технологии является: формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры и т.д.

Цель образовательной программы:

  Цель 1: Обеспечить фундаментальными знаниями в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук, позволяющие выпуск­нику успешно осуществлять деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.
  Цель 2: Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, способствующими интегрироваться и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в профессиональной деятельности.
  Цель 3: Формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлённости, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
  Цель 4: Формирования навыков использования межотраслевой науки при реализа­ции партнерских проектов в области технологии информационных процессов.  

Все студенты, принятые по профилю «Информационные системы и технологии в экономике» смогут добиться целей,   предусмотренных программой и  смогут выполнять требования для присвоения соответствующей квалификации.

Данный подход реализуется ОП в виде обучающих, воспитывающих и развивающих целях.

Планируемые результаты обучения

  Профиль “Информационные системы и технологии в экономике”:

Код результата Результат обучения (выпускник должен быть готов) Требования ГОС, критерии и/или заинтересованные стороны
РО1 Владеет базовыми знаниями в области гуманитарных, естественных и экономических наук лежащих в основе профессиональной деятельности Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО2  Способен осуществлять деловое общение, аргументированно и ясно выражать свои мысли на государственном и официальном языках, владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО3  Умеет согласовывать своё мнение с мнением коллектива, критически мыслить, самосовершенствоваться. Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО4 Студент знает и применяет информационные технологии, системы и сети для решения профессиональных задач Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО5 Способен обрабатывать статический и динамический контент, разрабатывать программное обеспечение, информационные ресурсы и моделирование процессов и систем отраслевой направленности Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО6 Разрабатывает и управляет проектами по информатизации предприятий Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО7  Владеет основами управления электронного документооборота и обеспечения безопасности и целостности информационных данных. Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI
РО8 Организует размещение компьютерного оборудования и способен производить отладку и настройку программных и технических средств. Требования ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI

Жанылыктар
Талас мамлекеттик университетинин технология-экономикалык факультетинде техникалык процесстердин технологиялары кафедрасында «Информациялык системалар жана технологиялар» адистиги боюнча окутуу программасын өркүндөтүү максатында өз-ара мамилелерди чыңдоо»-деген темада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго аталган университеттин окуу жана илимий иштери боюнча проректору М.С. Тургунбаев, жумуш берүүчүлөр (стейкхолдер), бүтүрүүчүлөр жана кафедранын жамааты катышышты. Тегерек столдун темасы боюнча кеңири талкуу жүрүп, кызыктуу жана жеткиликтүү өттү.

Окутуучулар

РАЕВА ЧЫНАРКҮЛ ТУРГУНБЕКОВНА

Кафедра башчысы

Илимий наамы: педагогика илимдеринин кандидаты (2015-ж.)
Илимий даражасы: доценттин м.а. (2015-ж.)

Билими: 1995-ж. Ош мамлекеттик университетинин «Математика жана информатика» адистигин бүтүргөн.

Аспирантура: 2014-ж. И. Арабаев атындагы КМУнун аспирантурасын аяктаган.
Илимий эмгектери: 2 окуу куралы жана 30 ашык илимий макалалар жана методикалык көрсөтмөлөр жарыкка чыккан.       

Байланышуу маалыматтары: e-mail: raeva.chynara@mail.ru.

КУРМАНКУЛОВ ШЕКЕРБЕК ЖАНЫШБАЕВИЧ

Илимий наамы: техника илимдеринин кандидаты (1990-ж.),педагогика илимдеринин доктору (2016-ж.).

Илимий даражасы: профессордун м.а. ( 2016-ж.).

Билими: 1975-ж. Ош мамлекеттик университетинин «Физика» адистигин бүтүргөн.

Илимий эмгектери: бүгүнкү күнү 202 илимий-методикалык иштердин автору. Анын ичинде 3 монография, 1 окуу китеби, 4 окуу колдонмо китеби, 159 илимий макала жана 35 окуу-усулдук эмгектер. 

Кыргызстандагы педагогдор коомунун жана физиктер коомунун Талас облусу боюнча координатору.

5 изденүүчүгө илимий жетекчи

Педагогика илимдери боюнча доктордук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо боюнча Диссертациялык кенештин мүчөсү.

Байланышуу маалыматтары: e-mail: sheken-55@mail.ru.

АБДЫРАХМАНОВ ИМАНБЕК АСАНОВИЧ

Илимий наамы: техника илимдеринин кандидаты (2002 ж ).

Илимий даражасы: доцент (2011-ж.).

Билими: 1976ж. Фрунзе политехникалык институтунун инженер-механик адистигин аяктаган.

Аспирантура: КР УИА алдындагы машина куруу институтунун аспирантурасын бүтүргөн.

Илимий эмгектери: 61 илимий эмгектин ээси. Анын ичинде 21 окуу –методикалык жана 40 илимий макалалар.

Байланышуу маалыматтар: E-mail: i.abdyrahmanov@mail.ru

ТУРГУНБАЕВ МЕЛИС СЫРГАБАЕВИЧ

Илимий наамы: техника илимдеринин кандидаты (2002-ж.).

Илимий даражасы: доцент (2005-ж.).

Билими: Ростов айыл чарба машина куруу институту, инженер-механик (1989-ж)..

Кызматы: Окуу жана илимий иштери боюнча проректор.

Илимий эмгектери: 19-окуу усулдук көрсөтмө, 90 илимий макала жана монографиясы жарыкка чыккан.

7 ойлоп табууга патент алган.

КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА

И лимий наамы: педагогика илимдеринин кандидаты (2017-ж.)
Илимий даражасы: доценттин м.а. (2018-ж.)

Билими: 1993-ж. Кыргыз техникалык университетинин «Эмгекке окутуунун жана жалпы техникалык сабактардын окутуучусу» квалификациясы берилген.

Кызматы: техникалык-экономикалык факультеттин деканы.

Илимийэмгектери: 1 окуу куралы (пособие) жана 45тен ашык илимий макалалар жана методикалык көрсөтмөлөр жарыкка чыккан.     

Байланышуу маалыматтары: e-mail: kurmanalievaa@mail.ru  

Ж ОРОЕВ АВТАНДИЛ КЕМЕЛОВИЧ

Ага окутуучу

Билим берүүнүн отличниги.

Билими: СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.(1986)

Адистиги:Математика

Илимий темасы: «Кыргызстанда математиканын өнүгүү тарыхы»

Илимий эмгектери: 1 окуу куралы жана 25 илимий макаласы жарык көргөн.       

E-mail: Joroev 1962@mail.ru

Т УРГУНБАЕВА ЗУХРА БЕКБОЛОТОВНА

Ага окутуучу.

Билими: ТалМУнун ИСТ адистигин аяктаган (2007-ж.).

Магистратура: КР президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы «Билим берүүдөгү менеджмент» багыты боюнча( 2013-ж.).

Илимий эмгектери: 10 илимий макала жана 8 методикалык көрсөтмө.       

Илимий темасы: «КР регионунда айыл аймактарын туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу».

Байланышуу маалыматтары: e-mail: zuchra.g.t@gmail.com.

К еримбай уулу Максат

Кафедранын ИСТ багыты боюнча окутуучусу.

Билими: Н. Исанов атындагы КМКТАУ (2012-ж.) .

Адистиги: Экономикадагы прикладдык информатика.

Телефон: +996 (0772) 776157, (0709)900-522 (моб.),

Электрондук почта: Maks@mail.ru

О СМОНОВ МАЙРАМБЕК НАДЫРБЕКОВИЧ

Кафедранын ОБД багыты боюнча окутуучусу.

Билими: ТалМУ

Адистиги: Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу.

Илимий Эмгектери: 4 илимий макала жарык көргөн.

Телефон: +996 (0708) 328324

Электрондук почта: mosmonov204@mail.ru

ГОС ВПО-670300«Технология транспортных процессов»

Миссия, цели, задачи ООП направлению подготовки 670300-«Технология транспортных процессов» профиль ОБД

ООП «Технология транспортных процессов»»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП_ОБД-по направлению 670300

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ_каф.ТТП

Профиль Организация и безопасность движения трудоустройства

Прокрутить вверх